Дизайн ландшафту

Код модуля: 
ДОА_6092_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Сьомий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин- 108 (кредитів ЄКТС- 3) аудиторні години- 32
Лектори: 
к.арх., доц. Топилко Світлана Ігорівна, к.арх., ст.викл. Ідак Юлія Володимирівна
Результати навчання: 
У результаті вивчення модуля студент повинен:
 • знати теоретично-методичні підходи і концепції у формуванні ландшафтного середовища; професійну термінологію, категорії та поняття; джерела пошуку ідей щодо вирішення проектних завдань, основні етапи та стадії проектування ландшафтного середовища
 • вміти виконувати складні проектні завдання за окремо обраним напрямом або проблемою
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
пререквізити:
 • історія дизайну,
 • історія мистецтва і архітектури,
 • типи будинків і архітектурні конструкції,
 • основи ландшафтознавства і рослинництва
кореквізити:
 • дизайн ландшафту,
 • комплексне проектування,
 • мала архітектурна форма,
 • фітодизайн,
 • дизайн міського середовища
Зміст навчального модуля: 
Теоретичні та методичні основи проектування ландшафтного середовища; функціональні та просторові особливості спеціалізованих елементів ландшафту; композиційні властивості рослинності у формуванні архітектурного середовища; колір в ландшафтному дизайні; вода та водні пристрої в ландшафтному дизайні; малі архітектурні форми та скульптура в ландшафті; біонічні аспекти ландшафтного проектування; сучасні напрями в проектуванні, об’єм і склад проекту
Рекомендована література: 
 1. Крыжановская Н.Я. Основы ландшафтного дизайна: Учебник. — Харьков: Константа, 2002
 2. Ермаков А.В. Архитектурная графика ландшафтного проектирования. — Москва: Изд-во МГУЛ, 1998
 3. Колесников А.И. Декоративная дендрология. — Москва: Лесная промышленность, 1974
 4. Брукс Джон. Дизайн сада / Пер. с англ. — Москва: ЗАО «БММ», 2007
 5. Забелина Е.В. Поиск новых форм в ландшафтной архитектуре. — Москва: Архитектура-С, 2005
 6. Ньюбери Тим. Все о планировке сада. — Москва: Кладезь-Букс, 2007
 7. Рубцов Л.И. Проектирование садов и парков. — Москва: Стройиздат, 1979
Форми та методи навчання: 
практичні , самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль (20%): клаузури
 • Підсумковий контроль (80%, диференційований залік): графічна робота (проект за обраною темою
Мова навчання: 
українська