Дизайн архітектурного середовища

Код модуля: 
ДАС_6009_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Третій
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 90 (кредитів ЄКТС — 3) аудиторні години — 45 (пр. зан. — 45)
Лектори: 
проф. доктор арх. Проскуряков В.І.
Результати навчання: 
У результаті вивчення модуля студент повинен:
 • знати основи проектування, на базі яких ведеться процес планування архітектурного середовища
 • вміти: фахово аналізувати твори архітектури різних періодів, розкривати їх зміст і філософію стилю; використовувати отримані навики в галузі процесу сучасного архітектурного проектування
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
 • пререквізити: типологія архітектурного середовища, архітектурне проектування, концептуальне проектування, методи передпроектного аналізу, наукові дослідження в ДАС, основи технічної естетики
 • кореквізити: архітектурні конструкції
Зміст навчального модуля: 
Ознайомлення з сучасними концепціями розвитку архітектурного середовища та його проектування; розкриття специфіки структури, організації та управління в архітектурно-художній діяльності; отримання відомостей та набуття навичок у використанні нових методів та засобів архітектурно-дизайнерського проектування
Рекомендована література: 
 1. Ле Корбюзье. Три формы расселения. Афинская хартия. — М.: Стройиздат, 1976. — 136с.
 2. Из истории советской архитектуры: Документы и материалы. 1926-1932 гг. -М.:Наука, 1970.-213 с.
 3. Гидион 3. Время, пространство, архитектура.- М.: Стройиздат. 1984.
 4. Велев П. Города будущего. М.: Стройиздат, 1985. −160с.
 5. Фремптон К. Современная архитектура: Критический взгляд на исто¬рию развития. — М.: Стройиздат, 1990.
 6. Вуек Я. Мифы и утопии архитектуры XX века. — М.: Стройиздат, 1990.
 7. Дж. К.Джонс. Инженерное и художественное конструирование.- М.:Мир, 1976 — 374с.
 8. Алещенко Н.В. Будущее архитектуры промышленных сооружений. — М.:Стройиздат, 1976. — 103с.
 9. Беляев B.C., Хохлова П.П. Проектирование энергоэкономических и энергоактивных гражданских зданий: Учеб.пособие.- М.: Высш.шк. 1991 — 255с.
 10. Чернихов Я. Архитектурные фантазии. — Л.:1933.
 11. Заблоцкий Г.А. Социология градостроительства: Учеб.пособие — К.:КИСИ, 1983 — 87с.
 12. Яргина З.Н. Хачатрянц К.К. Социальные основы архитектурного проектирования. — М.: Стройиздат, 1990 — 343с.
Форми та методи навчання: 
практичні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль (20%): клаузури
 • Підсумковий контроль (80%, диференційований залік)
Мова навчання: 
українська