Дизайн архітектурного середовища

Код модуля: 
ДАС_6008_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Третій
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 60 (кредитів ЄКТС — 2) аудиторні години — 30 (лекції — 30)
Лектори: 
проф. Проскуряков В.І.
Результати навчання: 
У результаті вивчення модуля студент повинен:
 • знати основи проектування, на базі яких ведеться процес планування архітектурного середовища
 • вміти фахово аналізувати твори архітектури різних періодів, розкривати їх зміст і філософію стилю, використовувати отримані навики в галузі процесу сучасного архітектурного проектування
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
 • пререквізити: архітектурні конструкції, методи перед проектного аналізу типології будівель
 • кореквізити: Дизайн архітектурного проектування
Зміст навчального модуля: 
Концепції розвитку архітектурного середовища та його проектування на початку XXI ст.;сучасні методи визначення проблем і дизайну середовища поселень і будівель; Типологічний метод дизайну побудови простору, організації дії, їх художнього оформлення. Подібності, відмінності, автентика, запозичення, синтез принципів проектування на прикладі громадських будівель і споруд в Україні і Світі.
Рекомендована література: 
 1. Сучасні технології в містобудуванні та управлінні розвитком міст. Мат.конф. — К.: 1993 — 50с.
 2. Тимохин В.А. Территориальный рост и планировочное развитие города. К.: Будівельник.1989. — 103с.
 3. Проскуряков В.І. Архітектура українського театру. Простір і дія: монографія. — Львів: Видав.НУ «Львівська політехніка», вида. «Срібне слово», 2004. — 584 с.
 4. Ching Francis Architecture: Form, Space & Order. Publ. by V.N.Reinhold., NY, 1979. — P.395.
 5. Шимко В.Г. Архитектурно-дизайнерское проектирование. Основы теории. МАРХИ. Изд. — ООО «СПУ принт», 2003. — 297 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль (20%) : клаузури
 • Підсумковий контроль (80%, диференційований залік): графічна частина проекту 60% макет 20%
Мова навчання: 
українська