Дискретна математика, частина 2

Код модуля: 
ІСМ_6050_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Другий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 108 (кредитів ЄКТС — 3); аудиторні години — 48 (лекції — 32, практ. зан. — 16)
Лектори: 
к.ф.-м.н, доцент Нікольський Юрій Володимирович
Результати навчання: 
знати:
 • основи теорії дерева, методи опрацювання, алгоритми із деревами;
 • основні поняття та властивості булевих функцій;
 • основи побудови та використання мов, граматик та скінченних автоматів;
 • основи теорії алгоритмів;
 • основи теорії кодування.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
Переквізит:
 • дискретна математика, ч.1
Кореквізити:
 • основи програмування та алгоритмічні мови,
 • математичний аналіз
Зміст навчального модуля: 
Дерева. Булеві функції. Мови, граматики та автомати. Основи теорії алгоритмів. Основи теорії кодування.
Рекомендована література: 
 1. Нікольський Ю.В., Пасічник В.В., Щербина Ю.М. Дискретна математика. — Львів.: Видавництво «Магнолія-2006», 2009. — 432 с.
 2. Капітонова Ю.В., Кривий С.Л., Летичевський О.А., Луцький Г.М., Печурін М.К. Основи дискретної математики. — К.: Наукова думка, 2002. — 580 с.
 3. С.В.Яблонский. Введение в дискретную математику. 2-е изд. — М.: Наука, 1986.
 4. В.Липский. Комбинаторика для программистов. — М.: Мир, 1988.
 5. В.А.Емеличев, О.И.Мельников, В.И.Сарванов, Р.И.Тышкевич. Лекции по теории графов. — М.: Наука. 1990.
 6. О.П.Кузнецов, Г.М.Адельсон-Вельский. Дискретная математика для инженера. — М.: Энергоатомиздат, 1988.
 7. Г.П.Гаврилов, А.А.Сапоженко. Сборник задач по дискретной математике. — М.: Наука, 1977.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль (40%): контрольні роботи, усне опитування
 • Підсумковий контроль (60%, екзаменаційний контроль): тестування (40%), усна компонента (20%)
Мова навчання: 
українська