Дискретна математика

Код модуля: 
СКС_6008_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Другий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 162 (кредитів ЄКТС — 4,5); аудиторні години — 64 (лекції — 48, лабор. — 0, практ. — 16)
Лектори: 
к.т.н., доц. Попович Роман Богданович
Результати навчання: 
  • знати математичний апарат дискретної математики: множини, операції над множинами, графи та операції, елементи теорії загальної алгебри, комбінаторику: основні формули та методи; алгоритми i засоби оптимального пошуку рішень типових задач у галузі дискретної математики;
  • уміти ставити задачу аналізу і синтезу дискретних об'єктів; знаходити найбільш ефективний для рішення конкретної задачі математичний апарат.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
пререквізит:
  • Вища математика, частина 1.
кореквізити:
  • Прикладна теорія цифрових автоматів,
  • основи алгоритмізації та програмування.
Зміст навчального модуля: 
Операції над множинами. Відображення, відношення. Рівнопотужні множини. Групи, кільця, поля. Маршрути на графах. Ейлерові та гамільтонові графи. Планарні графи.
Рекомендована література: 
  1. Дискретна математика: Підручник/ Ю.М.Бардачов, Н.А.Соколова, В.Є.Ходаков; за ред. В.Є.Ходакова. — К.: Вища школа, 2002. — 287с.
  2. Дискретна математика. Навчальний посібник з курсу «Дискретна математика» для студентів базового напрямку 6.0915 «Комп’ютерна інженерія» / Укладач: Р. Попович — Львів: Національний університет «Львівська політехніка», 2008. — 103 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
  • Поточний контроль (30%): виконання розрахунково-графічної роботи, усне опитування, виконання задач
  • Підсумковий контроль (70 %, контрольний захід, екзамен): тестування (35%), письмово-усна форма (35%)
Мова навчання: 
українська, англійська