Дипломатичний протокол і етикет

Код модуля: 
МІ_6031_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Восьмий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 54 (кредитів ЄКТС — 1,5) аудиторні години — 28 (лекції — 14, практичні — 14)
Лектори: 
к. політ. н., доц. Тимків Ярополк Ігорович
Результати навчання: 
У результаті вивчення модуля студент повинен:
  • Знати методи та засоби дипломатичної комунікації, основні види документів та дипломатичного листування; специфіку протокольної практики багатосторонньої дипломатії (міжнародних організацій, міжнародних нарад, конференцій, самітів, тощо); основні правила і норми дипломатичного етикету як складових іміджу сучасного дипломата, офіційної особи;
  • Уміти складати підсумкові документи за результатами проведення дипломатичних бесід; моделювати схеми проведення різного роду представницьких заходів; розробляти програми візитів; моделювати схеми розсадки під час нарад, переговорів, самітів, конференцій, дипломатичних прийомів, в транспортних засобах.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
Дипломатична та консульська служба, Аналіз зовнішньої політики
Зміст навчального модуля: 
Дипломатичний протокол і етикет та його значення в дипломатичних колах. Дипломатичне листування. Протокол візитів офіційних делегацій. Протокол на міжнародних конференціях. Дипломат і засоби масової інформації. Візитні карточки в дипломатичному протоколі та етикеті. Дипломатичний прийом (прийняття). Протокол та етикет за столом. Зовнішній вигляд дипломата, офіційної особи. Добрі манери, або етикет на щодень.
Рекомендована література: 
  1. Сагайдак О. П. Дипломатичний протокол та етикет Навч. посіб. 2-ге вид. , перероб. і доп. К., 2006. 380 с.,
  2. Сагайдак О.П. Словник дипломатичного протоколу та етикету.- Льві,2006.
  3. Українська дипломатична енциклопедія: У 2-х т. / Редкол.: Л.В. Губерський (голова) та ін. — К.: Знання України, 2004.
Форми та методи навчання: 
лекції, семінарські заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
  • Поточний контроль (40%): опитування на семінарських заняттях, виконання домашніх завдань.
  • Підсумковий контроль (60%, диференційований залік): тестування.
Мова навчання: 
українська, російська, польська, англійська