Дипломатична та консульська служба

Код модуля: 
МІ_6021_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Сьомий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 54 (кредитів ЄКТС — 1,5) аудиторні години — 32 (лекції — 16, практичні — 16)
Лектори: 
к. політ. н., Ph.D., доц. кафедри Тимків Ярополк Ігорович
Результати навчання: 
У результаті вивчення модуля студент повинен:
  • Знати основні напрямки і форми дипломатичної служби, зміст і особливості консульської діяльності, їхню правову основу; основні категорії і поняття дипломатичної і консульської служби, її принципи, форми і методи.
  • Уміти використовувати нормативні, керівні та методичні документи щодо організації дипломатичної і консульської служби; орієнтуватись у напрямах діяльності дипломатичних місій.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
Міжнародні відносини та світова політика, Політологія
Зміст навчального модуля: 
Встановлення дипломатичних відносин. Відкриття дипломатичних представництв. Припинення дипломатичної місії. Дипломатичний персонал. Консульство: структура і особливості функціонування. Дипломатичні і консульські привілеї та імунітети. Державні органи зовнішніх зносин та дипломатична служба. Інформаційно–аналітична робота в дипломатичному представництві.
Рекомендована література: 
  1. Репецький В. М. Дипломатичне і консульське право. Підручник. Київ: Знання, 2006. — 372 с.
  2. Сандровский К. К. Право зовнішніх відносин. — К., 2006. 402 с.
  3. Сардачук П.Д., Кулик О.П. Дипломатичне представництво: Організація і форми роботи. Нач. посібник. — К., 2001.
Форми та методи навчання: 
лекції, семінарські заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
  • Поточний контроль (40%): опитування на семінарських заняттях, виконання домашніх завдань.
  • Підсумковий контроль (60%, диференційований залік): тестування.
Мова навчання: 
українська, російська, польська, англійська