Динаміка та стійкість транспортних споруд

Код модуля: 
МБМ_6018_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
П'ятий
Обсяг модуля: 
Загальна кількість — 120 год., у тім числі : аудиторні заняття — 64 год. (лекції — 32 год.; практичні заняття — 32 год.); самостійна робота — 56 год.
Лектори: 
к. т. н., доцент Бутринський І. З.
Результати навчання: 
 • Знати: методи розрахунку стійкості споруд, методи визначення зусиль та переміщень в елементах споруд від динамічних дій.
 • Вміти: виконати розрахунок систем на стійкість, визначити критичне навантаження; виконати розрахунок стержневих систем при дії динамічного навантаження, побудувати епюри динамічних зусиль, визначити параметри вільних і вимушених коливань, дослідити систему на резонанс.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
 • Вища математика,
 • Фізика,
 • Опір матеріалів,
 • Теоретична механіка,
 • Будівельна механіка,
 • Будівельні конструкції.
Зміст навчального модуля: 

Стійкість споруд.
Основні поняття стійкості. Розрахунок стійкості систем з скінченним ступенем вільності статичним методом. Стійкість пружних стержнів. Розрахунок стійкості пружних рам методом переміщень. Енергетичний метод розрахунку стійкості.
Динамічний метод розвязку задач стійкості. Нелінійна постановка задач стійкості. Числові методи в задачах стійкості. Розвязки окремих прикладних задач стійкості.
Динаміка споруд.
Основні поняття динаміки. Коливаня систем з одною ступінню динамічної свободи. Коливаня систем з декількома ступенями динамічної свободи. Коливаня систем з безмежною ступінню динамічної свободи. Наближені методи динаміки. Числові методи динаміки. Розрахунок систем на сейсмічне навантаження.

Рекомендована література: 
 1. Смирнов А. Ф., Александров А. В., Лащенков Б. Я., Шапошников Н. Н. Строительная механика. Динамика и устойчивость сооружений. М., 1984.
 2. Киселев В. А. Строительная механика. Специальный курс (динамика и устойчивость сооружений). М.:Стройиздат, 1969.
 3. Киселев В. А. . Строительная механика. Спец. курс. : динамика и устойчивость сооружений: — 3-е изд., испр. и доп. — М.: Стройиздат, 1980. — 616 с.
 4. Безухов Н. И., Лужин О. В., Колкунов Н. В. Устойчивость и динамика сооружений в примерах и задачах. М.:Стройиздат, 1969.
 5. Безухов Н. И. Устойчивость и динамика сооружений в примерах и задачах: / Н. И. Безухов, О. В. Лужин, Н. В. Колкунов. — 3-е изд., перераб. — М.: Высшая школа, 1987. — 263 с.
 6. Ржаницын А. Р. Строительная механика. М.: ВШ, 1982.
 7. Дарков А. В., Шапошников Н. Н. Строительная механика.— М.:В. Ш.,1986. 544 с.
 8. Баженов В. А., Гранат С. Я., Шишов О. В. Будівельна механіка. — К.:,1999. 584 с.
 9. Строительная механика стержневых систем и оболочек. Под ред. Бутенко Ю. И., Киев. «Высшая школа», 1980.
 10. Методичні вказівки з динаміки та стійкості споруд, видані в НУ «ЛП».
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття
Методи і критерії оцінювання: 
 • Семестровий контроль — у формі модулів, іспиту.
 • Максимальна сумарна оцінка — 100 балів.
Мова навчання: 
українська