Динаміка та надійність підйомно-транспортних систем

Код модуля: 
МАМ_8016_С02
Тип модуля: 
вибірковий
Семестр: 
Другий
Обсяг модуля: 
Загальна кількість годин — 90 (кредитів ЄКТС — 3), аудиторні години — 48 (лекції — 32, лабораторні заняття — 0, практичні заняття — 16).
Лектори: 
к. т. н., ст. викладач Дзюбик Людмила Володимирівна
Результати навчання: 
 • Знати: основні принципи дії та характеристики підйомно-транспортних систем (ПТС); моделювання роботи складних ПТС із застосуванням основних методів обчислювальної математики, теоретичної механіки та математичної фізики; методи прогнозування надійності ПТС; напрями підвищення монтажно-експлуатаційної технологічності та ремонтоздатності ПТС.
 • Вміти: складати рівняння динаміки ПТС за допомогою основних теорем механіки; визначати основні ресурсні показники надійності машин.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
Попередні:
 • Фізика
 • Теоретична механіка
 • Математичні основи механіки підйомно-транспортних систем
 • Вантажопідйомна та транспортна техніка
 • Основи розрахунку та конструювання підйомно-транспортних систем
 • Проектування підйомно-транспортних систем і обладнання (частина 1).
Супутні:
 • Моделювання процесів та систем
 • Проектування підйомно-транспортних систем і обладнання (частина 2).
Зміст навчального модуля: 
Підйомно-транспортні системи (ПТС), робототехнічні системи і комплекси, основні поняття, означення, характеристики динаміки просторових механізмів; методи складання рівнянь динаміки ПТС за допомогою основних теорем механіки; метод формування математичних моделей активних просторових механізмів з використанням рівнянь Лагранжа II роду; надійність підйомно-траспортних систем.
Рекомендована література: 
 1. Баладінський В. Л., Гаркавенко О. М., Вольтерс О. Ю. та інші. Пристрої та механізми вантажопідйомних машин. Навчальний посібник. — К.: КНУБА, 2005. — 131 с.
 2. Бондарєв В. С., Колісник Н. П., Дубинець О.І., Горбатенко Ю. П., Бондарєв С. В., Барабанов В. Я. Підйомно-транспортні машини. Розрахунки підіймальних і транспортувальних машин. Підручник з грифом МОН України. — К.: «Вища школа», 2009. — 734 с.
 3. Вантажопідйомна, транспортуюча та транспортна техніка / Гончарук О. М., Стрілець В. М. — Рівне: НУВГП, 2006. — 345 с.
 4. Воробьев Е. И., Попов С. А., Шевелева Г. И. Механика промышленных роботов. Учеб. пособие для вузов: В 3 кн. Под ред. К. В. Фролова, Е. И. Воробьева. Кн. 1: Кинематика и динамика. — М.: Высшая шк., 1988 — 304 с.
 5. Григоров О. В., Петренко О. В. Вантажопідйомні машини. — Навчальний посібник. — Харків: НТУ «ХПІ» , 2006. — 299 с.
 6. Зенкевич С. Л., Ющенко А. С. Основы управления манипуляционными роботами. Учеб. для вузов. — 2-е изд., исправ. и допол. — М.: Изд-во МГТО им. Н. Э. Баумана, 2004. — 480 с.
 7. Назаренко І.І. Німко Ф. О. Вантажопідіймальна техніка (конструкції, ефективне використання, сервіс). Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів). — К: Видавничий дім «Слово», 2010. — 400 с.
 8. Огурцов А. П., Сарандачов В. І., Солод В. Ю. Діагностика, динаміка, надійність підйомно-транспортних машин. — Дніпропетровськ: Системні технології, 2002. — 367 с.
 9. Піпа Б. Ф., Хом’як О. М., Чабан В. В. Підйомно-транспортні пристрої. — Навчальний посібник. — К.: КНУТД, 2006. — 143 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль (40 %, виконання та захист контрольної роботи).
 • Підсумковий контроль (60 %, залік).
Мова навчання: 
українська