Динаміка розвитку пожеж

Тип модуля: 
вибірковий
Семестр: 
Другий
Обсяг модуля: 
Загальна кількість — 60 год., (2 кредити ЕCTS), лекції — 32 год.
Лектори: 
к. т. н., доцент Шналь Т. М.
Результати навчання: 
Формування у майбутніх фахівців кола знань та вмінь для самостійного вирішення професійних завдань у сфері визначення температурного навантаження на конструкції будівель та споруд, оцінка та аналіз можливих сценаріїв розвитку пожеж на об’єктах різного призначення.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
 • «Вогнестійкість дерев’яних конструкцій»,
 • «Вогнестійкість металевих конструкцій»,
 • «Вогнестійкість залізобетонних конструкцій».
Зміст навчального модуля: 
Розвиток пожеж в приміщеннях, принципи забезпечення пожежної безпеки будівель та споруд, теплові впливи на конструкції для температурного аналізу, коефіцієнт розташування, коефіцієнт розташування для зовнішніх елементів., номінальні криві температура-час, стандартна крива температура-час, крива зовнішньої пожежі, вуглеводнева крива, вуглеводнева модифікована крива та «тунельні» криві, натуральні модель пожеж, спрощені моделі пожеж, пожежа у відсіку, параметричні криві температура—час, теплові впливи на зовнішні елементи — спрощений метод розрахунку, локалізована пожежа, розвинуті моделі пожеж, однозонова модель, двозонова модель, модель числової гідрогазодинаміки.
Рекомендована література: 
 1. Drysdale D. An Introduction to Fire Dynamics. — 2-nd Edition. — John Wiley & Sons, 1998.
 2. Marchant E. W. Some aspects of human behavior and escape route design. — 5th International Fire Protection Seminar. — Karlsrube, September, 1976.
 3. Thomas P. H. Modeling of compartment fires. — 6th International Fire Protection Seminar. — Karlsrube, 1982.
 4. Milke J., Kodur V., Marrion C. Overview of Fire Protection in Buildings / Federal Emergency Management Agency, c. 28.
 5. Heselden, A. J. M. Parameters Determining the Severity of Fire. Proceedings of the Symposium heldat the Fire Research Station, Boreham Wood, January, 1967.
 6. Kawagoe, K. Fire Behavior in Rooms. Building research Institute, Japan, Report No. 27, 1958.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль — 100 балів (практичні заняття — 60 балів, контрольна робота — 40 балів).
 • Підсумковий контроль: залік.
Мова навчання: 
українська