Динамічні елементи систем керування

Код модуля: 
КСА_6045_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Четвертий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 75 (кредитів ЄКТС — 2,5); аудиторні години — 32 (лекції — 16, лаб. — 16)
Лектори: 
д.т.н., проф. Самотий Володимир Васильович
Результати навчання: 
 • знати основні принципи опису елементів САК, поняття передатної функції, як перейти від передатної фунції до частотних характеристик елементу САК;
 • вміти виводити рівняння динаміки об’єктів та виконавчих елементів САК; за отриманими рівняннями динаміки записати передатну функцію та визначити частотні характеристики елементу САК.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
пререквізити:
 • диференціальні рівняння,
 • теоретична електротехніка.
Зміст навчального модуля: 
Передатна функція, частотні характеристики, електричні нагрівні елементи, двигуни постійного струму, генератор постійного струму, асинхронний двофазний двигун, гідравлічний сервомотор, електромашинний підсилювач, електромаґнетні підсилювачі, кореговані чанки.
Рекомендована література: 
 1. Гаранюк І.П., Самотий В.В., Стрепко І.Т. Рівняння динаміки елементів систем керування: Навч. посібник. — Львів: Видавництво Української академії друкарства, 2006. — 72 с.
 2. Самотокін Б.Б. Курс лекцій з теорії автоматичного керування: Навч. пос. для студентів вищих технічних закладів. У 2-х частинах — Ч. 1. Теорія лінійних систем автоматичного керування. — Житомир: ЖІТІ, 1997. — 301 с.
 3. Кубрак А.І., Ярощук Л.Д. Програмування та розрахунок автоматичних систем: Навч. пос. — К.: Вища шк., 1992. — 366 с.
 4. Кваско М.З., Кубрак А.І., Жученко А.І. Числові методи комп’ютерного моделювання автоматичних систем: Навч. пос. — К.: Вища шк., 2003. — 360 с.
 5. Малинівський С.М. Загальна електротехніка: Навч. пос. — Львів: Видавництво НУ «Львівська політехніка», 2001. — 596 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль (50 %): усне опитування, розрахункова робота.
 • Підсумковий контроль (50 %, контрольний захід, залік): тестування (50 %)
Мова навчання: 
українська