Динамічна геодезія

Код модуля: 
ІГД_6018_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Восьмий
Обсяг модуля: 
Загальна кількість годин — 60 год. Лекційні заняття — 32 год., лабораторні заняття — 32 год. Всього аудиторних — 64 год., самостійна робота — 4 год.
Лектори: 
доцент, к. т. н. Дейнека Ю. П.
Результати навчання: 
Засвоєння методів і засобів геодезичних вимірювань для визначення деформацій інженерних споруд. Внаслідок вивчення даного змістового модуля студент повинен:
 • засвоїти методи і засоби геодезичних вимірювань для визначення деформацій інженерних споруд;
 • вміти здійснювати геодезичні вимірювання різними методами для визначення вертикальних і горизонтальних зміщень та кренів інженерних споруд.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
 • Фізика,
 • Математичний аналіз,
 • Геодезія,
 • Геодезичні прилади,
 • Інженерна геодезія.
Зміст навчального модуля: 
Загальні відомості про деформації будівель і споруд. Особливості спостережень за стійкістю споруд. Класифікація деформацій споруд. Нормативні вимоги до точності вимірювання осідань. Методи вимірювання осідань. Класифікація геодезичних знаків. Конструкція реперів і марок осідання. Розміщення та закладання геодезичних знаків. Аналіз та оцінка стійкості реперів висотної основи. Характеристика методів визначення стійкості реперів. Вимірювання осідань споруд методом високоточного геометричного нівелювання та особливості методики. Прилади. Етапи виконання робіт. Зміст технічної документації. Визначення осідань споруд методами гідронівелювання. Гідростатичні нівеліри та системи. Гідродинамічні системи. Джерела похибок гідронівелювання. Застосування систем гідронівелювання. Визначення осідань споруд методами фотограмметрії та стереофотограмметрії. Поняття про горизонтальні зміщення інженерних споруд. Методи вимірювання горизонтальних зміщень. Геодезичні знаки, які використовуються для вимірювання горизонтальних зміщень. Прилади та їх застосування для визначення горизонтальних зміщень. Характеристика основних геодезичних методів вимірювання горизонтальних зміщень. Спостереження за кренами і тріщинами будівель та споруд: точність, методи, прилади.
Рекомендована література: 
 1. Геодезические методы измерения вертикальных смещений сооружений и анализ устойчивости реперов. Ганьшин В. Н., Стороженко А. Ф., Буденков Н. А. и др. — М.: Недра, 1991. — 190 с.
 2. Левчук Г. П., Новак В. Е., Конусов В. Г. Прикладная геодезия. Основные методы и принципы инженерно-геодезических работ. — М.: Недра, 1981 — 438 с.
 3. Васютинский И. Ю. Гидронивелирование. — М.: Недра, 1983.
 4. Пискеунов М. Е. Методика геодезических наблюдений за деформациями сооружений. — М.: Недра, 1980. — 248 с.
 5. Инструкция по нивелированию I, II, III, и IV классов. — М.: Недра, 1990. — 176 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні заняття
Методи і критерії оцінювання: 
Оцінювання знань студентів за результатами опитування на лабораторних заняттях та диференційованого заліку, що проводиться у письмовій формі.
Мова навчання: 
українська