Диференціальні рівняння та рівняння математичної фізики

Код модуля: 
ОМП_6047_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Третій
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 120 (кредитів ЄКТС — 4); аудиторні години — 64 (лекції — 32, практичні — 32)
Лектори: 
к.ф.-м.н., доцент Базилевич Лідія Євгенівна
Результати навчання: 
знати:
 • Теорію звичайних диференціальних рівнянь.
 • Системи звичайних диференціальних рівнянь.
 • Основні поняття теорії стійкості.
 • Основні поняття теорії рівнянь з частинними похідними.
вміти:
 • Розв’язувати диференціальні рівняння першого порядку.
 • Розв’язувати прості системи диференціальних рівнянь.
 • Вміти застосувати поняття теорії стійкості до дослідження розв’язків диференціальних рівнянь.
 • Вміти розв’язувати найпростіші рівняння математичної фізики.
 • уміти зводити прикладні задачі до диференціальних рівнянь.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
Пререквізити:
 • Лінійна алгебра і аналітична геометрія, диференціальне та інтегральне числення.
Зміст навчального модуля: 
Звичайні диференціальні рівняння.
 • Звичайні диференціальні рівняння вищих порядків.
 • Лінійні звичайні диференціальні рівняння n-го порядку.
 • Системи звичайних диференціальних рівнянь
 • Елементи теорії стійкості.
 • Рівняння математичної фізики.
Рекомендована література: 
 1. Шкіль М.І., Сотниченко М.А. Звичайні диференціальні рівняння. — Київ: Вища математика. 1992.
 2. Бугров Я.С., Никольский С.М. Дифференциальные уравнения. Ряды. Кратные интегралы. Функции комплексного переменного. — М.: Наука, 1989.
 3. Пискунов Н.С. Дифференциальное и интегральное исчисление для втузов. Т.2, — М.: Наука, 1986.
 4. Краснов М.Л. Обыкновенные дифференциальные уравнения. — М.: Высшая школа, 1983.
 5. Рудавський Ю.К., Понеділок Г.В., Микитюк О.А., Рибицька О.М. Лекції з теорії звичайних диференціальних рівнянь. — Львів: ДУ «Львівська політехніка», 2000.
 6. Ляшко І.І. та ін.. Диференціальні рівняння. — К.: Вища школа, 1981.
Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль (20%): письмові звіти з лабораторних робіт, усне опитування, розрахункова робота,
 • Підсумковий контроль (80 %, іспит): тестування.
Мова навчання: 
українська