Диференціальні рівняння та рівняння математичної фізики

Код модуля: 
ОМП_6033_C01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Третій
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 90 (кредитів ЄКТС — 3); аудиторні години — 48 (лекції — 32, практичні зан. — 16)
Лектори: 
к.ф.-м.н., доценти Нитребич Зіновій Миколайович, Пукач Петро Ярославович
Результати навчання: 
 • ознайомитись з основними поняттями диференціальних рівнянь та їх застосуванням,
 • розробляти і досліджувати моделі різноманітних фізико-механічних та технологічних процесів з використанням теорії диференціальних рівнянь.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
пререквізит:
 • лінійна алгебра та аналітична геометрія,
 • математичний аналіз,
кореквізити:
 • теорія ймовірностей, випадкові процеси та математична статистика.
Зміст навчального модуля: 
 • Звичайні диференціальні рівняння першого порядку.
 • ЗДР вищих порядків.
 • Лінійні ЗДР го порядку.
 • Системи ЗДР.
 • Елементи теорії стійкості.
 • Рівняння математичної фізики.
Рекомендована література: 
 1. Рудавський Ю.К, Понеділок Г.В., Микитюк О.А., Рибицька О.М. Лекції з теорії звичайних диференціальних рівнянь. — Львів.: ДУ «Львівська політехніка», 2000.
 2. Шкіль М.І., Сотниченко М.А. Звичайні диференціальні рівняння. — Київ: Вища математика. 1992.
 3. Ляшко І.І. та ін. Диференціальні рівняння. — К.: Вища школа, 1981.
 4. Лавренюк С.П. Курс диференціальних рівнянь. — Львів, 1997.
 5. Перестюк М.О., Маринець В.В. Теорія рівнянь математичної фізики. — К.: Либідь. 1993.
 6. Ю.К.Рудавський, П.І.Каленюк та ін. Збірник задач з диференціальних рівнянь. — Львів.: В-во НУ «ЛП», 2001.
 7. Вища математика: основні означення, приклади і задачі. /Ред. Кулинич Г.Л. Ч.1,2. — К: Либідь, 1992.
 8. Методичні вказівки та завдання до типових розрахунків з розділу «Рівняння математичної фізики» курсу «Диференціальні рівняння» для студентів інженерно-технічних спеціальностей. Укладачі: Я.І.Дасюк, І.Б.Киричинська, Ж.М.Никитюк, П.Я.Пукач. — Львів: ДУЛП, 1996. — 23 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль (20%): розрахункові роботи, усне опитування;
 • Підсумковий контроль (80 %, залік): тестування.
Мова навчання: 
українська