Диференціальні рівняння

Код модуля: 
КГМ_6009_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Четвертий
Обсяг модуля: 
Всього аудиторних — 48 год., лекційні заняття — 16 год., практичні заняття —32 год. Самостійна робота — 60 год.
Лектори: 
 • доцент, к. ф.-м. н. Йосипчук М. Д.,
 • доцент, к. т. н Фис М. М.,
 • асистент, к. ф.-м. н. Бридун А. М.
Результати навчання: 
Внаслідок вивчення даного змістового модуля студент повинен знати:
 • основи теорії диференціальних рівнянь першого та другого порядків, зокрема, теорію лінійних рівнянь та систем лінійних рівнянь.
Підготовлений фахівець повинен вміти:
 • розв’язати конкретні рівняння першого порядку;
 • використовувати методи пониження порядку диференціальних рівнянь вищих порядків;
 • застосовувати одержані знання для розв’язування прикладних геодезичних задач.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
 • Лінійна алгебра,
 • Математичний аналіз,
 • Геодезія.
Зміст навчального модуля: 
Диференціальні рівняння першого порядку: з відокремлюваними змінними, однорідні, лінійні, в повних диференціалах, рівняння Бернуллі. Лінійні рівняння вищих порядків; лінійні рівняння зі сталими коефіцієнтами. Системи рівнянь, нормальні системи.
Рекомендована література: 
 1. Пискунов Н. С. «Дифференциальное и интегральное исчисление», том 2, Москва, Наука, 320 с.
 2. Шнейдер В. Е., Слуцкий А. И., Шумов А. С. «Краткий курс высшей математики».
 3. Рудавський Ю. К., Каленюк П.І. та інші . "Збірник задач з диференціальних рівнянь«,Львів, видавництво НУ «ЛП», 2001 р., 244 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • Тривалість вивчення змістового модуля становить 1 семестр, в якому передбачено диференційований залік.
 • Максимальна сумарна оцінка – 100 балів.
Мова навчання: 
українська