Дидактика викладання дисциплін електроенергетичного спрямування

Код модуля: 
ЕПМС
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Другий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 45 (кредитів ЄКТС — 1,5); аудиторні години — 16 (лекції — 16)
Лектори: 
к.т.н., доц., Федишин Василь Григорович
Результати навчання: 
  • знати дидактичні основи викладання різних теоретичних і прикладних питань електроенергетики; методику підготовки навчального матеріалу; основи педагогіки та психології
  • уміти аналізувати навчальну літературу; дозувати об’єм теми; контролювати якість засвоєння матеріалу; моделювати нові типи навчального процесу на основі сучасних методів і форм навчання.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
  • пререквізити: педагогіка, теоретичні основи електротехніки, промислова електроніка, електричні машини, електротехнічні системи електроспоживання;
  • кореквізити: — .
Зміст навчального модуля: 
Мета викладання дисципліни; формування логічного мислення студентів; методика підготовки навчального матеріалу для викладу тим, хто навчається; методика викладання теми «Підсилювач» з дисципліни «Промислова електроніка»; методика викладання теми «Джерела енергії постійного струму» з дисципліни «Промислова електроніка та перетворювальна техніка»; методика викладання теми «оператори циклів» з дисципліни «Інформатика в електротехніці»; методика викладання теми «Підпрограми в мові Turbo Pascal»
Рекомендована література: 
  1. В.Д.Иванова. Дидактические основы преподавания электроэнергетических дисциплин. — К.: УМК ВО., 1988. — 128 с.
  2. Гратматикати В.М., Ионина О.Д. Преподавание электротехники с основами промэлектроники. — К.: Высш. шк., 1976. — 215 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
  • Поточний контроль (40%):
  • підсумковий контроль (60%, диференційований залік).
Мова навчання: 
українська