Дослідження та налагодження об’єктів ТЕС

Код модуля: 
ТТЕС_6079_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Сьомий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 120 ( кредитів ЄКТС — 4) аудиторні години — 64 (лекції — 32, лаб.роб. — 16, практ. — 16)
Лектори: 
доцент, к.т.н. Івасик Ярослав Федорович
Результати навчання: 
У результаті вивчення модуля студент повинен:
 • використовуються для налагодження і дослідження, способи математичного оброблення результатів налагодження.
 • вміти застосувати необхідний метод до вивчення конкретної проблеми, застосувати потрібні літературні джерела, самостійно провести деякі роботи з налагодження і дослідження окремих об`єктів.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
 • пререквізити: Теплові та атомні електричні станції та установки
 • кореквізити: Основи проектування об’єктів ТЕС
Зміст навчального модуля: 
Спеціалізовані організації по проведенню налагоджувальних і дослідницьких робіт. Класифікація і організація випробувань парових і водогрійних котлів. Пусконалагоджувальні роботи. Експлуатаційні випробування. Режимно – налагоджувальні роботи. Послідовність випробувань. Етапи випробувань. Підготовка до випробувань. Складання технічних і робочих програм. Перевірка якості розпилювання, продуктивності форсунок. Тарування перерізів газоповітроводів. Визначення присмоктів повітря в цілому по котельній установці, в топку котла, в пилосистему, на окремій ділянці конвективних газоходів. Визначення оптимальних значень коефіцієнта надлишку повітря і тонкості помолу пилу. Визначення мінімального довготривалого і максимально короткочасного навантаження котла. Налагодження і дослідження систем пилоприготування і їх обладнання. Загальні питання випробувань. Налагодження живильників сирого вугілля пилу. Випробування пилосистем з різними видами млинів. Налагодження і дослідження природної циркуляції в екранах парових котлів. Теплохімічні випробування і хімічні промивки котлів. Класифікація і організація випробувань паротурбінних установок. Перевірка гарантій завода виготовлювача і визначення фактичних характеристик обладнання. Ефективність модернізації або реконструкції проточної частини турбіни. Контроль стану обладнання під час експлуатації. Дослідження систем регулювання турбіни. Зняття статичної характеристики регулювання. Випробування із скидом навантаження. Випробування відцентрових помп. Налагодження і дослідження роботи конденсатора і деаератора. Теплотехнічні вимірювання при проведенні налагоджувальних і дослідницьких робіт. Складання звіту по проведеній роботі. Обробка результатів вимірювань. Приведення дослідних величин до проектних величин. Побудова графічних залежностей. Розробка висновків і рекомендацій по проведеній роботі.
Рекомендована література: 
 1. А.К. Внуков. Экспериментальные работы на парогенераторах. — М.: «Энергия», 1971.
 2. С.Л. Клямкин. Тепловые испытания паротурбинных установок электростанций. — М.: «Энергия», 1961.
 3. В.И. Трембовля , Е.Д. Фингер. Теплотехнические испытания котельных установок. — М.: «Энергия», 1977.
 4. Д.Н. Кемельман, Н.Б. Эскин. Наладка котлоагрегатов. — М.: «Энергия», 1976.
 5. В.А. Порилов, С.Г. Ушаков. Испытание и наладка паровых котлов. — М.: «Энергоиздат», 1986.
 6. В.И. Янкелевич. Наладка газо-мазутных промышленых котельных. — М.: «Энергоатомиздат», 1988.
 7. А.М. Сахаров. Тепловые испытания паровых турбин. — М.: «Энергоатомиздат», 1990.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні та лабораторні заняття, самостійна робота.
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль (30%): усне опитування, письмові звіти з лабораторних робіт
 • Підсумковий контроль (70%, екзамен): контрольні заходи
Мова навчання: 
українська