Дослідження будівельних конструкцій та будівель

Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Перший
Обсяг модуля: 
Загальна кількість — 90 год., лекції — 32 год., лабораторні заняття — 16 год., 1 РГР, 3 кредити ЕСТS.
Лектори: 
к. т. н., доцент Барабаш В. М.
Результати навчання: 
Формування необхідних знань і набуття практичних навиків, щоб підготовити спеціаліста, який може виявити експериментально конструктивні й експлуатаційні властивості, параметри та характеристики матеріалів, елементів конструкцій, будівель і споруд, їх відповідність технічним вимогам.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
 • «Залізобетонні та кам’яні конструкції»,
 • «Дерев’яні конструкції»,
 • «Металеві конструкції»,
 • «Основи та фундаменти».
Зміст навчального модуля: 
Надійність та довговічність будівельних конструкцій та споруд. Розрахункові схеми та дійсна робота споруд. Коректування методів роботи к-цій на основі випробувань. Про причини аварії буд. конструкцій. Кваліфікація методів обстежень та випробувань споруд. Розвиток теорії та техніки випробувань буд. к-цій та споруд. Методи та засоби проведення інженерного експерименту. В результаті вивчення даного матеріалу студент повинен: засвоїти — практичні прийоми дослідження дійсної роботи к-цій, оцінити стан к-цій, будівель та споруд. вміти — дослідити, випробувати конструкцію, будівлю на основі метрології та стандартизації в будівництві, визначити дійсний стан конструкції при дослідженні та після тривалої експлуатації, користуватись вітчизняними та закордонними приладами при інжинірінгових роботах.
Рекомендована література: 
 1. О. В. Лужин и др. «Обследование и испытание сооружений». М. Стройиздат, 1988 г.
 2. Ю. Д. Золотухин. «Испытание строительных конструкий» М. 1975 г.
 3. А. Тетиор и др. «Обследование и испытание сооружений». М. 1988 г.
 4. Д. Е. Долидзе. «Испытание конструкций и сооружений» М. 1975 г.
 5. Р. Аронов «Испытание сооружений».
 6. А. Я. Барашиков, А. М. Малышев. Оценка технического состояния строительных конструкций, зданий и сооружений. — К. — 1998 г.
Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні заняття
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль: лабораторні заняття — 10 балів, РГР — 30 балів, контрольні заходи — 60 балів.
 • Підсумковий контроль: диференційний залік.
Мова навчання: 
українська