Дослідницька практика за темою магістерської роботи

Код модуля: 
ТТЕС
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Третій
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 180 ( кредитів ЄКТС — 6)
Лектори: 
 • професор, д.т.н. Мисак Йосиф Степанович
 • доцент, к.т.н. Івасик Ярослав Федорович
 • доцент, к.т.н. Кравець Тарас Юрійович
 • доцент, к.т.н. Римар Тетяна Іванівна
 • ст. викладач Заяць Марія Федорівна
Результати навчання: 
 • знати новітні теплоенергетичні технології та комбіновані енергоустановки, сучасні напрями енергоощадності в теплоенергетиці, методи планування експерименту та обробки експериментальних даних, методи дослідження і налагодження та оптимізації режимів роботи теплових двигунів, перспективні технології моделювання теплових процесів та проектування теплоенергетичного обладнання.
 • уміти експериментально досліджувати, налагоджувати оптимальні режими роботи теплоенергетичного обладнання, моделювати теплові процеси, використовувати сучасні технології виробництва енергії, проектувати новітні системи промислової теплоенергетики, проводити порівняльну оцінку техніко — економічних та екологічних показників виробництва до і після втілення заходів реконструкції і модернізації.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
самостійне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
пререквізити:
 • енерготехнологічне використання палив;
 • комбіновані енергоустановки промислових підприємств;
 • маневрені режими теплових двигунів;
 • енергоощадність в теплоенергетиці;
 • новітні теплоенергетичні технології;
 • методи планування експерименту та обробки експериментальних даних;
 • основи реконструкції та модернізації об’єктів теплоенергетики.
кореквізити:
 • виконання магістерської кваліфікаційної роботи.
Зміст навчального модуля: 
Об’єкти теплоенергетики.
Рекомендована література: 
 1. Й.С. Мисак, Я.Ф. Івасик, П.О. Гут, Н.М. Лашковська. Об’єкти теплових електричних станцій. Режими роботи та експлуатації. — Львів: НУ «Львівська політехніка», 2007. — 256 с.
 2. П.І. Янко, Й.С. Мисак. Режими експлуатації енергетичних котлів. — Львів: Українські технології, 2004, — 272 с.
 3. Мисак Й.С., Гнатишин Я.М., Івасик Я.Ф. Паливні пристрої для спалювання низькосортнихз палив. — Львів: Львівська політехніка, 2002. — 136 с.
 4. Теплова енергетика. Нові виклики часу. За заг. редакцією П.Омеляновського, Й.Мисака. — Львів: НВФ «Українські технології», 2009. — 660 с.
 5. Водопідготовка, водно-хімічний режим та консервація теплоенергетичного устаткування електростанцій. Мисак Й.С., Тимофєєв І.Л., Заяць М.Ф. Навчальний посібник — Львів: НВФ «Українські технології» 2009. — 168 с.
Форми та методи навчання: 
самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • Підсумковий контроль (100%), захист письмових звітів з практики.
Мова навчання: 
українська