Дослідницька практика за темою магістерської кваліфікаційної роботи

Код модуля: 
ЕСМ_8
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Третій
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 270 (кредитів ЄКТС — 9)
Лектори: 
д.т.н., професор Журахівський Анатолій Валентинович
Результати навчання: 
 • закріпити знання з основного модуля «Основи наукових досліджень» та інших обов’язкових попередніх модулів з методів теоретичних і експериментальних досліджень інформаційних технологій, комп’ютерного аналізу режимів і оптимізації електроенергосистем та їх елементів, захисту прав на інтелектуальну власність;
 • отримати навички з застосування математичних методів або/та готування фізиxних експериментів стосовно заданого об’єкту досліджень;
 • вміти: користуватися науковою і довідниковою літературою; проводити обчислювальні або/та фізичні експерименти й обробляти їх результати стосовно заданого об’єкту досліджень.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
самостійне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
пререквізити:
 • Основи наукових досліджень.
 • Інтелектуальна власність.
 • Оптимізація електроенергетичних систем.
 • Перенапруги та координація ізоляції.
 • Проблеми пересилання електричної енергії.
 • Теорія та практика викладання електроенергетичних дисциплін.
 • Оперативно-диспетчерське керування електроенергетичними системами.
кореквізити: —
Зміст навчального модуля: 
Звіт: Характеристика бази практики. Аналіз вхідних даних про заданий об’єкт досліджень для виконання магістерської кваліфікаційної роботи. Огляд наукової літератури та вибір методів і засобів досліджень заданого об’єкта. Проведення тестових математичних або/та фізичних експериментів. Висновки.
Рекомендована література: 
 1. Журахівський А.В. Основи технічної творчості та наукових досліджень: навч. посібник / А.В.Журахівський, А.Я.Яцейко, Н.Б.Дьяченко. — Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2012. — 380 с.
 2. Журахівський А.В., Яцейко А.Я. Основи інтелектуальної власності: Навч. посібник \ Журахівський А.В., Яцейко А.Я. — Видання третє, доповнене і виправлене. — Львів: «Тріада плюс», 2012. — 96 с.
Форми та методи навчання: 
самостійна робота, консультації
Методи і критерії оцінювання: 
диференційований залік за результатами поточного контролю (ПК) та залікового контролю (ЗК) у формі захисту студентом звіту:
 • поточний контроль — 50%, у тому числі оцінювання під час консультацій самостійності та обгрунтованості прийнятих вирішень — 15%, якість виконання та оформлення звіту — 35%;
 • заліковий контроль — 50%
Мова навчання: 
українська