Дослідницька практика за темою магістерської кваліфікаційної роботи

Код модуля: 
ФГІ_6013_С03
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Третій
Обсяг модуля: 
Тривалість практики становить 7 тижнів.
Лектори: 
 • д.т.н, проф. Бурштинська Х.В.,
 • к.т.н., доц. Шкурченко Ю.В.;
 • к.т.н., ст.викл. Процик М.Т. ;
 • к.т.н., ас. Шевчук В.М.
Результати навчання: 
знати залежно від бази практики наступні види робіт:
 • аерознімальні, фотолабораторні, фотограмметричні; складання топографічних карт і планів;
 • проектування та побудову просторових фототріангуляїцйних мереж;
 • побудову цифрових моделей рельєфу та місцевості;
 • комп’ютерні технології з обробки матеріалів дистанційного зондування;
 • наземне стереофотограмметричне знімання;
 • топографічні роботи складання карти контурно-комбінованим методом;
 • оновлення топокарт, планово-висотну прив’язку і маркування розпізнавальннх знаків;
 • дешифрування аеро- та космічних знімків;
 • побудову знаків та закладку центрів;
 • кутові та лінійні виміри в тріангуляції та полігонометрії;
 • нівелювання I- IV класів;
 • топографо-геодезичні роботи під час знімання рельєфу;
 • інженерно-геодезичні роботи, земельний кадастр;
 • камеральну обробку результатів вимірювань; форми і методи організації та економіку геодезичного виробництва;
 • правила охорони праці та навколишнього середовища;
 • сучасний та перспективний розвиток геодезичного та фотограмметричного виробництва;
вміти:
 • виконувати польові роботи з одного або декількох видів, проводити камеральну обробку результатів вимірювань, працювати на фотограмметричних приладах або комплексах, на комп’ютерах;
 • використовувати геоінформаційні системи;
набути навики:
 • в організації та виконанні окремих видів польових та камеральних топографо-геодезичних, фотограмметричних, аерознімальних, фотографічних та інших видів робіт, самостійного вирішення інженерних задач;
 • використання наявних геоінформаційннх систем.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
самостійне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
 • Аналітична та цифрова фотограмметрія: Всі розділи та теми;
 • Фотограмметрія та дистанційне зондування в задачах моніторингу: Всі розділи та теми;
 • Нормативно-правове забезпечення діяльності фахівців з фотограмметрії: Всі розділи та теми.
Зміст навчального модуля: 
 • економіка, організація та управління виробництвом;
 • технологія сучасних виробничих процесів;
 • обладнання, прилади, обчислювальна техніка, питання автоматизації виробничих процесів;
 • стандартизація і контроль якості продукції;
 • заходи підвищення ефективності та продуктивності праці;
 • питання охорони праці;
 • екологічні питання охорони навколишнього середовища.
Рекомендована література: 
 1. Засновницькі документи підприємств, організацій, відомств: (статут, положення доручення, тощо).
 2. Ліцензування основної топогеодезичної та картографічної видів діяльності.
 3. Закон України «Про державну таємницю» (зі змінами та доповнення).
 4. Кодекс України «Про адміністративні порушення щодо встановлення відповідальності за порушення законодавства про державну таємницю» (зі змінами та доповнення).
 5. Положення про інспекцію державного геодезичного нагляду в Україні (Положення про порядок розпорядження картографічної інформацією), (Про порядок обліку, зберігання і використання документів, справ, видань та інших матеріальних носіїв інформації, які містять конфіденційну інформацію, що є власністю держави).
 6. Основні положення та інструкції (всіх масштабів створення та оновлення топографічних карт і планів.
 7. Класифікатор картографічної інформації.
 8. Рекомендовані методи і норми контролю топо-геодезичних та картографічних робіт.
 9. Положення про порядок організації контролю при виготовленні цифрових карт.
 10. Інструкція про умови і правила здійснення аерофотознімальних, топографо-геодезичних, картографічних робіт, кадастрових зйомок суб’єктами підприємницької діяльності, порядок надання ліцензії та контролю за їх дотриманням.
Форми та методи навчання: 
самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • Семестровий контроль проводиться у формі диференційованого заліку.
 • Максимальна сумарна оцінка — 100 балів.
Мова навчання: 
українська