Дослідницькі методи геоінформатики та дистанційне зондування, частина 1

Код модуля: 
ФГІ_6027_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Сьомий
Обсяг модуля: 
Тривалість навчання становить 16 тижнів. Всього аудиторних — 48 год., лекційні заняття — 16., лабораторні заняття — 32 год. Самостійна робота — 72 год.
Лектори: 
професор Глотов В. М.
Результати навчання: 
Внаслідок засвоєння даного змістового модулю студент повинен:
 • засвоїти особливості наукового пізнання та наукової діяльності; методи наукових досліджень; методику збору інформації для наукових досліджень у галузі геоінформатики та ДЗЗ; поняття та визначення наукового експерименту; методи дослідження та представлення інформації в ГІС;
 • вміти використовувати методи моделювання об’єктів, що досліджуються; поставити спостереження та експеримент; застосовувати методи аналізу та синтезу, індукції та дедукції; застосовувати математичні методи при наукових дослідженнях.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
 • Філософія,
 • Математична обробка геодезичних вимірювань,
 • Обчислювальна техніка та програмування,
 • Геоінформаційні технології.
Зміст навчального модуля: 
Вступ. Предмет і задачі курсу. Методи наукових досліджень. Моделювання як метод наукових досліджень. Методика збору інформації для наукових досліджень.
Рекомендована література: 
 1. Бичко І. В. та ін. Філософія. Курс лекцій., К., «Либідь», 1993.
 2. Крушельницька О. В. Методологія та організація наукових досліджень: Навч. посібник / О. В. Крушельницька. — К.: Кондор, 2003. — 192 с.
 3. П’ятницька-Позднякова І. С. Основи науковик дослі¬джень у вищій школі: Навч. посібник / І.С. П’ятницька-Позднякова. — К., 2003. — 116 с.
 4. Турчак Л. И. Основы численных методов. М.: Наука., 1987.
 5. Берлянт А. М. Образ пространства: карта и информация. Москва, Мысль, 1986.
 6. Зосименко В. М. Основи теорії планування експерименту навчальний посібник. — Львів: Видавництво «Львівська політехніка», 2005.
Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • Семестровий контроль проводиться у формі диференційованого заліку.
 • Максимальна сумарна оцінка — 100 балів.
Мова навчання: 
українська