Дослідницька робота за індивідуальним планом

Код модуля: 
ЗВДВ_6060_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Восьмий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 90 (кредитів ЄКТС — 3); аудиторні години — 72 ( лаб. дослідж. — 72)
Результати навчання: 
  • знати основні науково-прикладні проблеми зварювання та споріднених технологій;
  • уміти застосовувати набуті знання для розв’язку науково-прикладних задач у галузі зварювання та споріднених технологій.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
попередні:
  • Дослідницька робота за індивідуальним планом
Зміст навчального модуля: 
Проведення робіт з методичного забезпечення планованого факторного експерименту; реалізація планованого експерименту; оброблення експерименту та представлення результатів у вигляді фізично-імовірнісних моделей; оформлення результатів експериментальних досліджень у вигляді науково-технічного звіту.
Рекомендована література: 
  1. Барабащук В.И., Креденцер Б.П., Мирошниченко В.И. Планирование эксперимента в технике. — К.: Техника, 1984. — 200 с.
  2. Шенк Х. Теория инженерного эксперимента. — М.: Мир, 1972. — 382 с.
Форми та методи навчання: 
лабораторні дослідження, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
  • Поточний контроль (60%).
  • Підсумковий контроль (40%, диференціальний залік).
Мова навчання: 
українська