Дослідницька практика за темою магістерської роботи

Код модуля: 
КГМ_6035_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Третій
Обсяг модуля: 
Загальна кількість годин — 60 год.
Лектори: 
професор Черняга П. Г.
Результати навчання: 
В результаті виконаня дослідницької практики студент повинен:
  • визначитися з проблемою досліджень та методами моделюваня;
  • отримати основні кількісні та якісні характеристики досліджуваного об’єкта.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
  • Картографічні дисципліни.
  • Математичні дисципліни та МОГВ.
  • Системний аналіз.
Зміст навчального модуля: 
Опрацюваня проблеми досліджень. Визначеня пріоритетних напрямків дослідження даної проблеми. Сформувати блок-схему зв’язків між чинниками, які впливають на розвиток і формуваня даного об’єкта. На основі системного аналізу та дисциплін, які вивчались на бакалавраті та магістратурі сформувати попередню модель даного явища або процесу.
Форми та методи навчання: 
практичні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
Підсумковий контроль — залік.