Дослідницька практика за темою магістерської кваліфікаційної роботи

Код модуля: 
ЕПМС
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Третій
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 270 (кредитів ЄКТС — 9,0)
Лектори: 
к.т.н., доц. Гоголюк Петро Федорович
Результати навчання: 
 • закріпити знання з усіх обов’язкових попередніх модулів стосовно пересилання, розподілу та споживання електроенергії, будови та особливостей експлуатації улаштування систем електропостачання об’єкта — бази практики, визначення проблемних питань електропостачання, пошуку їх вирішення у бібліографічному середовищі та серед електронних носіїв інформації, формування математичних моделей елементів електропостачальних систем;
 • отримати навички оцінювання характеристик чинних систем енерговикористання, моніторингу їхніх режимів, проектування електропостачальних систем з використанням автоматизованих систем, використання комп’ютерної техніки та прикладних математичних пакетів для дослідження та автоматизації управління системами електропостачання;
 • вміти: читати принципові схеми первинної і вторинної комутації електропостачальних систем, планів і розрізів їхнього конструкційного виконання, вести моніторинг наукової інформації за допомогою бібліотечних каталогів, користуватися документацією з новітнього устаткування і схемно-технічних вирішень.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
самостійне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
 • пререквізити: Інтелектуальні електропостачальні системи. Проектування електропостачальних систем. Режими електропостачальних систем та керування ними. Енергоощадні електротехнологічні процеси і об’єкти .
 • кореквізити: Автоматичні системи керування електротехнічними об’єктами. Автоматизовані системи контролю та обліку в електропостачальних системах. Теорія інженерного експерименту в електроенергетиці.
Зміст навчального модуля: 
Звіт: Зовнішнє та внутрішнє електропостачання об’єкту — бази практики, режими та характеристики силового електроустаткування, електроустави релейного захисту, автоматики, керування та телемеханіки, впроваджені заходи підвищення ефективності енерговикористання, пропозиції з підвищення показників систем електропостачання, діагностика стану електроустаткування, техніко-економічне обґрунтування модернізації і розвитку системи електропостачання об’єкту.
Рекомендована література: 
 1. Маліновський А.АМ., Хохулін Б.К. Основи електропостачання: Навчальний посібник. — Львів: Вид-во Національного університету «Львівська політехніка». 2005. — 324 с.
 2. Маліновський А.А., Хохулін Б.К. Основи електроенергетики та електропостачання. Підручник. — Львів: Вид-во Національного університету «Львівська політехніка». 2007. — 380 с.
 3. Олійник М.Й., Турковський В.Г. Основи використання електричної енергії: Навч. посібник. — у 2 ч. — 2-ге вид., перероб. та доп. — Львів: Вид-во Національного університету «Львівська політехніка». 2010. ч. І.— 188 с.
 4. Перехідні процеси в системах електропостачання: Підручник/ Г.Г.Півняк, В.Н.Винославський, А.Я.Рибалко, Л.Н.Нессен. — Дніпропетровськ: Національний гірничий університет, 2002. — 597 с.
 5. Андреев В.А. Релейная защита и автоматика систем электроснабжения: Учебн. пособие. 3-е изд., перераб. И доп. — М.: Высшая шк., 1991, — 496 с.
 6. Проектування електропостачальних систем загального призначення: Навч.метод.посібник/ Укл. П.Ф.Гоголюк, Т.М.Гречин. — Львів: Вид-во Національного університету «Львівська політехніка». 2005. — 60 с.
 7. Рудницький В.Г. Внутрішньоцехове електропостачання. Курсове проектування: Навчальний посібник. — Суми: ВДТ «Університетська книга», 2007. — 280 с.
Форми та методи навчання: 
консультація керівника, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • поточний контроль — 50%, у тому числі тематичний контроль — 25%, якість виконання та оформлення звіту — 25%;
 • підсумковий контроль — 50%, у формі захисту студентом звіту.
Мова навчання: 
українська