Дощове водовідведення

Тип модуля: 
вибірковий
Семестр: 
Другий
Обсяг модуля: 
Загальна кількість — 60 год., лекції — 16 год., практичні заняття — 16 год., 2 кредити ECTS.
Лектори: 
к. т. н., доцент Жук В. М.
Результати навчання: 
Засвоєння основ теорії формування та транспортування дощового стоку, а також принципів розрахунку та проектування систем дощового водовідведення.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
  • «Гідравліка відкритих русел»,
  • «Мережі водовідведення»,
  • «Очищення стічних вод».
Зміст навчального модуля: 
Загальна характеристика систем водовідведення. Дощове водовідведення, як частина системи водовідведення. Розрахунок поверхневого стоку атмосферних стічних вод. Особливості гідравлічного розрахунку мереж дощового водовідведення. Проектування мереж дощового водовідведення. Регулювання та транспортування дощових вод. Очистка поверхневого стоку. Раціональне використання атмосферних стічних вод. Техніко-економічні та екологічні аспекти проектування систем дощового водовідведення.
Рекомендована література: 
  1. Ткачук С. Г. Регулювання дощового стоку в системах водовідведення: монографія / С. Г. Ткачук, В. М. Жук. — Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2012. — 216 с.
  2. Алексеев М. И., Курганов А. М. Организация отведения поверхностного (дождевого и талого) стока с урбанизированных территорий: Учебное пособие.-М.: Изд-во АСВ; СПб.: СПбГАСУ. — 2000. — 352 с.
  3. Отведение и очистка поверхностных сточных вод: Учеб. пособие для вузов / В. С. Дикаревский, А. М. Курганов, А. П. Нечаев, М. И. Алексеев. — Л.: Стройиздат. Ленингр. отд-ние, 1990. — 224 с.
  4. Stormwater Collection Systems Handbook (edit. Larry W. Mays)// McGraw-Hill Education. — 2001. — 1008 p.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
  • Поточний контроль — 30 балів, контрольний захід (контрольна робота) — 70 балів.
  • Підсумковий контроль — залік.
Мова навчання: 
українська, російська, англійська