Дорожні та аеродромні покриття

Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Перший
Обсяг модуля: 
Загальна кількість — 90 год., лекції — 48 год., практичні — 16 год., 3 кредити ECTS.
Лектори: 
д. т. н., професор Солодкий С. Й.
Результати навчання: 
Формування необхідних знань з класифікаційних ознак, умов роботи і граничних станів дорожніх та аеродромних одягів, конструювання та розрахунку дорожніх одягів жорсткого і нежорсткого типів, методик розрахунку аеродромних покриттів жорсткого типу.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне, дистанційне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
  • «Вишукування та проектування автомобільних доріг»,
  • «Технологія будівництва та реконструкції автомобільних доріг»,
  • «Реконструкція шляхів сполучення та інженерних об’єктів на них».
Зміст навчального модуля: 
Класифікація і сфера застосування дорожніх і аеродромних одягів. Умови роботи дорожньої конструкції. Граничні стани і критерії розрахунку дорожніх та аеродромних одягів на міцність. Розрахунок дорожніх одягів на морозостійкість та осушення. Вимоги до дорожньо-будівельних матеріалів для влаштування дорожніх і аеродромних покриттів.
Рекомендована література: 
  1. Білятинський О. А. та інш. Проектування автомобільних доріг. Підручник. У 2 ч. Ч 2. — К..: Вища школа., 1998. — 416 с.
  2. Проектирование и строительство автомобильных дорог. Справочник. Под ред. В. И. Заворицкого. — Київ «Техніка», 1996.
  3. ДБН В. 2.3 — 4 — 2007. Автомобільні дороги. Держбуд України. Київ — 2007.
  4. ДБН В. 2.3 — 5 — 2001 Вулиці та дороги населених пунктів. Держбуд України. Київ. — 2001.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
  • Поточний контроль — 30 балів.
  • Семестровий контроль проводиться у формі письмового екзамену — 70 балів. Максимальна сумарна оцінка — 100 балів.
Мова навчання: 
українська, російська