Дорожні машини та обладнання

Код модуля: 
АШ_6034_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Шостий
Обсяг модуля: 
Загальна кількість — 144 год.: лекції — 32 год.; лабораторні заняття — 32 год.; 4 кредити ECTS.
Лектори: 
ст. викладач Стечишин С. М.
Результати навчання: 
Вивчення конструктивних особливостей, специфіки і можливостей роботи дорожньо-будівельних машин та обладнання при виконанні будівельних технологічних процесів.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне, дистанційне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
  • «Опір матеріалів»,
  • «Будівельне матеріалознавство»,
  • «Інженерна геологія та основи механіки ґрунтів».
Зміст навчального модуля: 
Машини для підготовчих і земляних робіт. Машини і обладнання для добування і переробки кам’яних матеріалів. Машини для приготування і транспортування цементобетонних сумішей. Машини і обладнання для приготування сумішей з використанням органічних матеріалів. Машини і обладнання для будівництва нежорстких дорожніх одягів. Машини і обладнання для будівництва цементобетонних покрить. Машини для утримання і ремонту автомобільних доріг.
Рекомендована література: 
  1. Добронравов С. С. Машины для городского строительства / М.: Высшая школа, 1985. — 360 с.
  2. Катаев Ф. П. и др. Машины для строительства дорог. Изд 2-е / М.: Машиностроение, 1971. — 623 с.
  3. Шарц А. З. и др. Машины для строительства и содержания дорог и аэродромов / М.: Машиностроение, 1985. — 335 с.
  4. Васильев А. А. Дорожные машины / М.: Машиностроение, 1979. — 580 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
  • Поточний контроль (лабораторні заняття) — 40 балів, контрольні заходи — 60 балів.
  • Підсумковий контроль — екзамен.
Мова навчання: 
українська