Допоміжні дисципліни в реставрації творів мистецтва (епітафіка, хронологія, геральдика та ін.)

Код модуля: 
РРАК_6017_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Шостий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 108 (кредитів ЄКТС — 3) аудиторні години — 32 (лекції — 16, лаб. роб. — 16)
Лектори: 
д.і.н., проф. Долинська Мар’яна Львівна
Результати навчання: 
У результаті вивчення модуля студент повинен:
 • Знати перелік необхідних для фахівця-реставратора допоміжних (спеціальних) історичних дисциплін, де і як шукати необхідні дані, розуміти історичне тло.
 • Вміти володіти початковими навиками вивчення літературних, писемних, іконографічних, картографічних джерел, роботи у бібліотеках та архівах з друкованами та писаними документами, елементарно читати різночасові почерки та здійснити датування
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
Основи реставрації, історія реставрації.
Зміст навчального модуля: 
 • Територіальний розвиток міста. Поняття урбаноніміки
 • Бібліотекознавство, бібліографія. Джерелознавство. Палеографія.
 • Картографія. Історична географія. Іконографія. Метрологія.
 • Хронологія. Нумізматика, сфрагістика, геральдика.
Рекомендована література: 
 1. Кобрин В.Б., Леонтьева Г.А.,Шорин П.А. Вспомогательные исторические дисциплины./Под ред.проф.В.Г.Тюкавина. — М.: Просвещение, 1984. — 208 с.
 2. Кріль М. Основи палеографії. — К.: Видавництво Київського ун-ту, 1995.
 3. Дашкевич Я. Завдання історичного картознавства в Україні // Картографія та історія України / Збірник наукових праць. — Львів, Київ, Нью-Йорк: Вид.-во М.П.Коць, 2000. — С. 13 — 17.
 4. Нумізматичний словник // Автор-укладач В. Зварич. — Львів: Видавництво Львівського ун-ту, 1972.
 5. Szolginia W. Ikonografia dawnego Lwowa (czкњж piersza). Najstarsze widoki Lwowa. Warszawa, 1989.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль (40%): усне опитування
 • Підсумковий контроль (60 %, диференційований залік)
Мова навчання: 
українська, англійська