Документознавство, частина 1

Код модуля: 
СКІД_6008_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Перший
Обсяг модуля: 
Загальна кількість годин — 120, аудиторних — 64 (32 — лекцій, 32 — семінарських занять), кредитів ECTS — 4.
Лектори: 
к. іст. н. Лісіна Світлана Омелянівна
Результати навчання: 
У результаті вивчення модуля студент повинен знати:
 • структуру, властивості та ознаки документів, методи їх аналізу та оцінки;
 • характеристики документа як системного об’єкта;
 • методи і способи документування;
 • форми реалізації документної комунікації;
 • системи документних комунікацій;
 • класифікацію і типологізацію документів;
 • види видань і неопублікованих документів;
 • характеристики документів на новітніх носіях інформації.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
 • Інформатика,
 • Історія української та зарубіжної культури,
 • Архівознавство,
 • Бібліографознавство,
 • Ділова українська мова.
Зміст навчального модуля: 
Документ як система. Методи і способи документування. Соціальна документно-комунікаційна система. Класифікація документів. Видання.
Рекомендована література: 
 1. Комова М. В. Документознавство / М. В. Комова. — Львів, Тріада плюс, 2006. — 294 с.
 2. Кушнаренко Н. Н. Документоведение: учебник / Н. Н. Кушнаренко. — 7-е изд., перераб. и доп. — К.: Т-во Знання, КОО, 2007. — 460 с.
 3. Палеха Ю. И. Загальне документознавство: навч. посібник / Ю. И. Палеха, Н. О. Леміш. — К.: Ліра, 2008. — 395 с.
 4. Швецова-Водка Г. Документознавство: навч. посіб./ Г. М. Швецова-Водка. — К: Знання, 2007. — 398 с.
 5. Швецова-Водка Г. Документ і книга в системі соціальних комунікацій / Г. Швецова-Водка, Рівнен. держ. гуманітар. ун-т. — Рівне, 2001. — 438 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль (40 балів), практичні завдання, усне опитування.
 • Контрольний захід (60 балів), залік (ПК + КЗ 100).
Мова навчання: 
українська