Документно-інформаційні комунікації

Код модуля: 
СКІД_6039_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Сьомий
Обсяг модуля: 
Загальна кількість годин – 75, аудиторних - 48 (16 - лекцій, 32 - практичні заняття), кредитів ECTS – 2,5.
Лектори: 
к. і. н., доцент Химиця Н. О.
Результати навчання: 
Ознайомлення з сучасною системою документно-інформаційних комунікацій, організаційними основами їх діяльності та інформаційним забезпеченням, вироблення наочної уяви про соціальні інститути як центри первинної і вторинної документної інформації, формування умінь і навичок аналізувати особливості документно-комунікаційної моделі того чи іншого соціального інституту, каналів передачі інформації.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
  • Соціальні комунікації,
  • Документознавство,
  • Інформатика,
  • Комунікативні технології в інформаційному суспільстві.
Зміст навчального модуля: 
Поняття про документну комунікацію. Знання, інформація, документ у процесах комунікації. Особливості документів у різних документальних структурах. Документно-інформаційні потоки та масиви у структурі життєвого циклу документа. Соціальні інститути як центри документної інформації. Поняття про систему ДІК. Мета та завдання документно-комунікаційної системи. (ДОКС).Процеси інституалізації сфер комунікативної діяльності у суспільстві: формування соціальних інститутів — бібліотечного, музейного, архівного, видавничого та інших. Основні підсистеми ДІК: бібліотечна, архівна, музейна, масової комунікації, бібліотечні центри, бази і банки даних. Система органів НТІ України. Основні напрямки діяльності в документно-інформаційній комунікації. Особливості обслуговування в документно-інформаційній комунікації.
Рекомендована література: 
  1. Cоляник А. А. Документні потоки та масиви. — Х. 2007. — 85 с.
  2. Столяров Ю. Н. Документный ресурс. — М.: Либерия, 2004 — 152 с.
  3. Яковенко В. Я. Інформаційні ресурси. Навч. посібник. — Д: ДОННУ, 2005. — 202 с.
  4. Ларин М. В. Управление документацией в организациях. — М.: Научн. Кн. 2006. — 188 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття
Методи і критерії оцінювання: 
  • Поточний контроль (40 балів), усне опитування, презентації.
  • Контрольний захід (60 балів), залік (ПК + КЗ 100).
Мова навчання: 
українська