Документна лінгвістика

Код модуля: 
СКІД_6026_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Третій
Обсяг модуля: 
Загальна кількість годин — 90, аудиторних — 48 год. (32 год. — лекції, 16 год — практичні заняття), кредит ESТС — 3.
Лектори: 
к. т. н., асистент Тимовчак-Максимець О. Ю.
Результати навчання: 
Оволодіння базовими знаннями щодо теоретичних засад лінгвістичних особливостей складання службових документів.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
  • Документознаство,
  • Діловодство,
  • Науково-технічна термінологія,
  • Архівознавство.
Зміст навчального модуля: 
Стилі сучасної української мови. Лексичні засоби стилістики службових документів. Морфологічні засоби стилістики службових документів. Стилістика окремих синтаксичних категорій. Синтаксичні засоби стилістики службових документів. Композиція та архітектоніка тексту службових документів. Оформлення службових документів.
Рекомендована література: 
  1. Комова М. В. Діловодство: Навч. посіб. — Львів.: Тріада плюс, 2009. — 217 с.
  2. Діловодство у державних установах: Зб. інструкцій. — К.: КНТ, 2009. — 252 с.
  3. Кубко В. П. Документна лінгвістика: Конспект лекцій. — Одеса: ОНПУ, 2009. — 81 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, семінарські заняття-тренінги, активні та інтерактивні методи навчання
Методи і критерії оцінювання: 
  • Поточний контроль (30 балів).
  • Контрольний захід (70 балів), екзамен (ПК + КЗ 100).
Мова навчання: 
українська