Документаційне забезпечення діяльності установи

Код модуля: 
СКІД_6034_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
П'ятий
Обсяг модуля: 
Загальна кількість годин — 120, аудиторних — 64 (32 — лекцій, 32 — лабораторних занять), кредитів ECTS — 4.
Лектори: 
к. і. н., ст. викладач Мина Ж. В.
Результати навчання: 
У результаті вивчення модуля студент повинен знати:
 • основні вимоги до складання і оформлення документів;
 • зразки найрізноманітніших ділових паперів від особистих до вузькогалузевих;
 • системи документування в управлінській діяльності та спеціалізованій документації;
 • стилістичні норми сучасних інформаційних та ділових документів.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
 • Основи сучасного діловодства,
 • Аналітико-синтетична переробка інформації,
 • Ділова комунікація,
 • Інформаційно-аналітична діяльність,
 • Етика ділового спілкування,
 • Діловий етикет,
 • Організація баз даних та знань.
Зміст навчального модуля: 
Службовий документ як різновид докуметів, що не публікуються. Управлінські службові документи. Спеціалізована службова документація.
Рекомендована література: 
 1. Комова М. В. Діловодство: Навч. посіб. — Львів.: Тріада плюс, 2011. — 217 с.
 2. Комова М. В., Пелещишин А. М., Білущак Т. М. Керування документаційними процесами; навч. посібник. — Львів: Вид-во НУ «Львівська політехніка», 2013. — 215 с.
 3. Комова М. В. Документознавство: Навч. посіб. — Львів.: Тріада плюс, 2007. — 294 с.
 4. Комова М. В. Складання ділових документів: Навч. посіб. — Львів.: Тріада плюс, 2006. — 172 с.
 5. Бездрабко В. В. Управлінське документознавство: Навч. Посіб. — К., 2006. — 208 с.
 6. Діловодство у державних установах: Зб. інструкцій. — К.: КНТ, 2009. — 252 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні заняття
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль (40 балів).
 • Контрольний захід (60 балів), екзамен (ПК + КЗ 100).
Мова навчання: 
українська