Додрукарське опрацювання інформації

Код модуля: 
АСУ_6036_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
П'ятий
Шостий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 252 ( ЄКТС — 6); аудиторні години — 80 (лекції — 48, практ. — 0, лабораторні роботи — 32)
Лектори: 
к.т.н., доц. Лотошинська Наталія Дмитрівна
Результати навчання: 
  • знати теоретичні основи верстки та дизайну видань, принципи побудови архітектур робочих станцій комп’ютеризованих видавничих систем,
  • вміти проектувати та створювати електронні прототипи майбутніх видань, готувати їх до друку поліграфічними засобами.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
пререквізит:
  • знання основ видавничої та друкарської справи, основ репрографії, основ електронного документообігу.
кореквізити:
  • модулі: інформаційне забезпечення видавничої діяльності, технологія розробки електронних видань.
Зміст навчального модуля: 
Сучасні технології та платформи проектування видавничих систем. Проблеми оброблення текстової та графічної інформації в комп’ютерних видавничих системах. Робота з текстом. Основні правила і особливості складання текстів різного рівня складності. Основи коректури. Теорія верстки. Планування макету. Модульні сітки. Організація стилів і шаблонів. Розробка структури сторінки. Верстка тексту, таблиць, формул, рисунків. Технологічні особливості верстки видань. Теоретичні основи дизайну видань. Монтаж публікацій та підготовка до передачі на фотоскладальний пристрій.
Рекомендована література: 
  1. Волкова Л.А., Решетников Е.Р. Технология обработки текстовой информации. Часть 1. Основи технологии издательских и наборних процессов: Учебное издание. — М.: И-во МГУП, 1999. — 306 с.
  2. З.В. Партико. Комп’ютеризація видавничого процесу. — Київ: Вища школа, 1996. — 208 с.
  3. Набор и верстка книжних, журнальних, газетних изданий с использованием компютерних технологий. Технические инструкции. — М.: ВНИИ Полиграфии, 1999. — 220 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
  • Поточний контроль знань, два контрольні заходи і семестровий контроль у формі екзамену.
  • Максимальна сумарна оцінка — 100 балів.
Мова навчання: 
українська, англійська