Діловодство

Код модуля: 
СКІД_6025_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Третій
Обсяг модуля: 
Загальна кількість годин — 120, аудиторних — 64 год. (32 год. — лекцій, 32 год. — лабораторні заняття), кредитів ECTS — 4.
Лектори: 
к. філол. н., доцент Комова Марія Василівна
Результати навчання: 
формування у студентів необхідних теоретичних знань з діловодства як діяльності з питань документування та організації роботи з документами в процесі управлінської діяльності; набуття практичних навичок з використання державних стандартів, інших нормативних і методичних документів для документаційного забезпечення управління; складання та оформлення усіх видів документів, які входять до складу уніфікованої системи організаційно-розпорядчих документів.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
 • Документознаство,
 • Документна лінгвістика,
 • Науково-технічна термінологія,
 • Архівознавство.
Зміст навчального модуля: 
Діловодство як діяльність з питань документування та організації роботи з документами в процесі управлінської діяльності. Єдина державна система діловодства. Організація документообігу. Документування управлінської діяльності. Організація контролю за виконанням документів. Складання номенклатур і формування справ. Робота з документами, що містять конфіденційну інформацію. Підготовка справ до зберігання. Організація праці діловодної служби.
Рекомендована література: 
 1. Комова М. В. Діловодство: Навч. посіб. — Львів.: Тріада плюс, 2011. — 217 с.
 2. Комова М. В., Пелещишин А. М., Білущак Т. М. Керування документаційними процесами; навч. посібник. — Львів: Вид-во НУ «Львівська політехніка», 2013. — 215 с.
 3. Комова М. В. Документознавство: Навч. посіб. — Львів.: Тріада плюс, 2007. — 294 с.
 4. Комова М. В. Складання ділових документів: Навч. посіб. — Львів.: Тріада плюс, 2006. — 172 с.
 5. Бездрабко В. В. Управлінське документознавство: Навч. Посіб. — К., 2006. — 208 с.
 6. Діловодство у державних установах: Зб. інструкцій. — К.: КНТ, 2009. — 252 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні заняття, активні та інтерактивні методи навчання
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль (40 балів).
 • Контрольний захід (60 балів), екзамен (ПК + КЗ =100).
Мова навчання: 
українська