Ділова українська мова

Код модуля: 
УМ_6003_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Другий
Обсяг модуля: 
Загальна кількість годин: ДК — 180, кредитів ЄКТС — 5, аудиторних — 80 год.
Лектори: 
к. філол. н., доцент Куньч З. Й.
Результати навчання: 
У результаті вивчення модуля студент повинен:
 • засвоїти основні принципи ділового спілкування українською мовою, принципи і засоби офіційно-ділового мовлення;
 • оволодіти основними формами мовленнєвого етикету для ділового спілкування
 • опанувати основи ведення ділової документації українською мовою;
 • використовуючи засоби службово-ділового мовлення, оформляти основні зразки ділових паперів;
 • володіти навичками культури усного та писемного мовлення і нормами української літературної мови;
 • правильно вимовляти слова, уживати нормативні наголоси;
 • оволодіти науковими принципами сучасного правопису і використовувати їх у процесі ділового спілкування.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Зміст навчального модуля: 
Стилістично-практичні аспекти сучасної української літературної мови; офіційно-діловий стиль і засоби ділового спілкування; культура усього та писемного мовлення; форми мовленнєвого етикету; основи ділового мовлення та ведення службової документації; ділові папери; наукові принципи орфографії та пунктуації; стилістичне редагування тексту професійного спрямування.
Рекомендована література: 
 1. Антисуржик / За ред. О.Сербенської. — Львів, 1994.
 2. Ділова українська мова: Навчальний посібник /За ред. проф. О.Д.Горбула.— К., 2000.
 3. Ділові папери та мовностилістичні рекомендації щодо їх оформлення:/ Укладачі: Г.Л.Вознюк, Г.В.Наконечна, З.Й.Куньч, О.ГЛитвин, І.Д.Фаріон, О.Р.Микитюк, А.Я.Середницька, С.З.Булик-Верхола, І.П.Василишин, Н.І.Голубінка, І.В.Нецинська, І.Б.Ментинська, М.В.Гнатюк, Ю.М.Мєзєнцева, Ю.В.Теглівець. — Львів, 2007. — 51 с.
 4. Культура ділового мовлення: Методичний посібник для практичних занять з української мови (за професійним спрямуванням) і самостійної роботи студентів/ Укладачі: Г.Л. Вознюк, С.З. Булик-Верхола, М.В. Гнатюк, І.Б. Ментинська, І.Д. Шмілик.— Навч. посібник. — Львів: Вид-во НУ «Львівська політехніка», 2009.
 5. Зубков М. Українська мова. Універсальний довідник. — Харків, 2004.
 6. Мацюк З., Станкевич Н. Українська мова професійного спілкування. — К., 2005.
 7. Середницька А.Я., Куньч З.Й. Ділова українська мова: Навч. посібник. — Львів: Вид-во НУ «Львівська політехніка», 2007.
 8. Сербенська О.А. Культура усного мовлення. — К., 2004.
 9. Шевчук С.В. Українське ділове мовлення: Навчальний посібник.— К., 2000. — 140 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття, самостійна робота.
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль (40%), написання ділових паперів, усне опитування.
 • Підсумковий контроль (60%), іспит.
Мова навчання: 
українська