Ділова комунікація в інформаційних мережах

Код модуля: 
СКІД_6069_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Сьомий
Обсяг модуля: 
Загальна кількість годин — 32, аудиторних — 32 (16 — лекцій, 16 — лабораторних занять), кредитів ECTS — 4.
Лектори: 
к. і. н., старший викладач Мина Жанна Василівна
Результати навчання: 
У результаті вивчення модуля студент повинен знати:
 • особливості ділової комунікації, функції, засоби, види, форми ділової комунікації;
 • способи і форми формування ділового іміджу;
 • особливості спеціальних форм ділових комунікацій: ділової бесіди, телефонного контакту, співбесіди при наймі на роботу, наради, дискусії, ділового спору;
 • способи і форми організації групи для ефективної колективної комунікації;
 • сучасні комунікативні технології при здійсненні ділової комунікації, основні напрями використання мережі Інтернет у бізнес-комунікаціях;
 • механізми і прийоми впливу в процесі ділового спілкування;
 • сутність поняття і причини конфлікту, способи управління конфліктом і основні стратегії поведінки в конфлікті;
 • основні етичні норми і принципи ділової комунікації, правила ділового етикету в діловій взаємодії;
 • міжкультурні особливості в діловому спілкуванні і взаємодії;
 • концептуальні основи і стратегії комунікаційного менеджменту.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
Ділова комунікація.
Зміст навчального модуля: 
Застосовування сучасних комунікаційних технології для забезпечення ефективної ділової комунікації; використовувати Internet як засіб комунікації, джерело довідкової інформації, засіб реклами і маркетингу при здійсненні бізнес-комунікацій; об’єктивно сприймати співрозмовника при спілкуванні і прогнозувати результат комунікації; вступати в контакт і встановлювати доброзичливу атмосферу під час комунікації з бізнес-партнерами; здійснювати переговори, ділову розмову, ділову бесіду, співбесіду при наймі на роботу, нараду, дискусію, ділові наради, диспути, спори презентації; організовувати групи для ефективної колективної комунікації; використовувати ефективні прийоми поведінки в процесі комунікації з урахуванням правил етики бізнесу та ділового етикету; вирішувати конфлікти в діловому спілкуванні і долати комунікативні бар’єри; управляти емоційним станом у процесі ділової комунікації; володіти теоретичними основами і технологіями управління соціальними зв’язками і відносинами, що відбивають інтереси, цінності, якість життя різних соціальних шарів і груп; орієнтуватися в теоретичних концепціях сучасного комунікативного менеджменту і уміти застосовувати їхні алгоритми в реальному управлінні.
Рекомендована література: 
 1. Пелещишин А. М. Процеси управління інтерактивними соціальними комунікаціями в умовах розвитку інформаційного суспільства: монографія / за заг. ред. А. М. Пелещишина. — Львів: Вид-во Львівської політехніки, 2012. — 368 с.
 2. Ландэ Д. В. Поиск знаний в Internet / Д. В. Ландэ. — М. :Диалектика, 2009. — 272 с.
 3. Губанов Д. А., Новиков Д. А., Чхартишвили А. Г. Социальные сети: модели информационного влияния, управления и противоборства / Под ред. чл.-корр. РАН Д. А. Новикова. —М.: Издательство физико-математической литературы, 2010. — 228 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні заняття
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль (40 балів).
 • Контрольний захід (60 балів), екзамен (ПК + КЗ 100).
Мова навчання: 
українська