Ділова комунікація

Код модуля: 
СКІД_6018_С01
Тип модуля: 
вибірковий
Семестр: 
Четвертий
Обсяг модуля: 
Загальна кількість годин — 90, аудиторних — 48 год. (32 год. — лекції, 16 год. — практичних занять), кредитів ECTS — 3.
Лектори: 
к. і. н., доцент Химиця Н. О.
Результати навчання: 
Оволодіння базовими знаннями про сутність, структуру, функціональність ділової комунікативної культури в організації формування базових та професійних комунікативних компетентностей з метою задоволення інформаційних потреб органів управління, організацій, фірм та установ.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
 • Соціальні комунікації,
 • Комунікативні технології в інформаційному суспільстві,
 • Етика ділового спілкування.
Зміст навчального модуля: 
Сутність комунікації та її основні моделі. Структура комунікативного процесу. Канали комунікації, фактори та елементи процесу комунікації. Дихотомії комунікативного процессу. Вербальний та візуальний комунікативні канали. Міжособові та організаційні комунікації. Основні методи міжособових комунікацій: усна комунікація; письмова комунікація; невербальна комунікація. Формальні та неформальні комунікації. Ділова комунікація в глобальних соціальних мережах. Ділова комунікація у співпраці з іноземними партнерами. Кроскультурні ділові зустрічі. Кроскультурні бар’єри в комунікаціях та шляхи їх подолання: Культура прийняття рішень — національні підходи.
Рекомендована література: 
 1. Абрамович С. Д. Чікарьова М. Ю. Мовленнєва комунікація: Підручник. — Київ Ценр навч. Літератури, 2004. — 472 с.
 2. Почепцов Георгий. Коммуникативные технологии ХХ века. — Рефл.-бук «Ваклер». — 2001. — 350 с.
 3. Лейхифф Дж., Пенроуз Дж. М.. Бизнес-коммуникация. — Спб: Питер, 2001. — 688 с. — (серия «Теория и практика менеджмента »).
 4. Стратегія і тактика комунікацій із громадськістю \ За ред. В. Г. Королька. — К.: 2003 — 216 с.
 5. Андреас П. Мюллер, Альфред Кизер. Организационная коммуникация\ Пер. с англ. — Х.: Гуманитарный центр. 2005, — 438 с.
 6. Ричард Блендер Эфективные бизнес — комуникации. Принцыпы и практика в эпоху информации.- Спб: Питер, 2000. −384с. — (серия «Теория и практика менеджмента »).
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль (40 балів), усне опитування, презентації.
 • Контрольний захід (60 балів), екзамен (ПК + КЗ 100).
Мова навчання: 
українська