Ділова іноземна мова, частина 1

Код модуля: 
ІМ_6065_С01
Тип модуля: 
вибірковий
Семестр: 
Четвертий
Обсяг модуля: 
Загальна кількість годин — 90, аудиторних — 32 год., практичних занять — 32 год., кредитів ЄКТС — 3.
Лектори: 
 • Сидорчук О. В.,
 • Камінська О. М.,
 • Смеречинська О. В.
Результати навчання: 
Мета навчальної дисципліни полягає у практичному оволодінні студентами різними видами мовленнєвої діяльності відповідно до профілю майбутньої професії: інформаційних засобів, опрацювання фахової літератури, адекватне сприйняття іноземних джерел на міжнародному рівні; користування усним монологічним та діалогічним мовленням у межах професійної тематики, переклад з іноземної мови на рідну спеціалізованих матеріалів, вміння підготуватися до участі у міжнародних зустрічах, конференціях, семінарах.
У результаті вивчення модуля студент повинен:
 • знати основи граматики: синтаксичні та морфологічні особливості іноземних мов (практичне застосування);
 • вміти спілкуватися іноземною мовою в межах визначеної робочою програмою навчальної тематики для курсу «Іноземна мова (за професійним спрямуванням)»;
 • володіти базовими навичками мовлення, необхідними для читання оригінальної літератури за фахом для одержання науково-технічної інформації.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
 • Пререквізити: «Іноземна мова (за професійним спрямуванням), частини 1,2»
 • Кореквізити: Українська мова (за професійним спрямуванням).
Зміст навчального модуля: 
Ділова кореспонденція. Структура ділових листів. Ділова кореспонденція. Типи ділових листів. Можливості Інтернету: електронна пошта. Особливості електронного листування. Стиль офіційних повідомлень. Комюніке Угоди. Вербальна та невербальна комунікація. Політкоректність. Культурні розбіжності. Культурні традиції доби глобалізації.
Рекомендована література: 

Англійська мова:

 1. Paul Emmerson . Email English. Macmillan 2001.
 2. N. Huckin, Leslie A. Olsen. Technical Writing and Professional Communication for Nonnative Speakers of English, 2001.
 3. Virginia Evans . Successful Writing. Intermediate. Express Publishing 2000 у. Вінниця, 2001.
 4. M. Swan, C. Walter. How English works. A Grammar Practice Book.

Німецька мова:

 1. Kommunikatives Deutsch. Redaktionelle Leitung: Dr. V. Sadoroshnyj, Dr. Th. Seifert, Dr. F. Spitzner, M. Vesna. Lviv, 1998.
 2. «Deutsch (an den technischen Universitaten)», М. Весна, Львів, 2009.
 3. «Deutsch fur den Beruf». За ред. М. Весни, В. Задорожного. Растр-7, Львів — 2010.
 4. Becker, Brauner, Eisfeld. Dialog-Beruf. Max Hueber — Verlag, 1997.

Французька мова:

 1. «Parlez-vous Francais?», навчальний посібник з французької мови за редакцією І. Ключковської. Львів, 2000.
 2. «Sans frontierеs I», Sans frontierеs II«, methode de Francais, CLE international, P. 1992.
 3. methode de Francais, CLE international, P. 1992.
 4. «Le nouveau sans frontiers I», CLE international, P. 1997.
 5. «Le nouveau sans frontiers II», CLE international, P. 1997.
Форми та методи навчання: 
практичні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль (50 %): аудіювання, монологічне та діалогічне мовлення, виконання лексичних і граматичних вправ, письмо.
 • Модульний контроль (50 %): контрольна робота.
 • Підсумковий контроль (100 %): залік.
Мова навчання: 
англійська, німецька, французька