Діагностика та випробування електрообладнання

Код модуля: 
ЕСМ_8
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Другий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 120 (кредитів ЄКТС — 4); аудиторні години — 64 (лекції — 32, лабораторні заняття — 16, практичні заняття — 16)
Лектори: 
к.т.н., доцент Яцейко Андрій Ярославович
Результати навчання: 
знати:
 • характерні причини пошкоджень і несправностей електрообладнання електричних мереж та способи і методи їх виявлення;
 • основні положення галузевого керівного документу «Норми випробування електрообладнання»;
 • системи діагностування високовольтного електрообладнання, які застосовуються в електричних мереж;
уміти:
 • організувати та виконати випробування високовольтного обладнання;
 • за результатами випробувань високовольтного обладнання встановити його стан;
 • розв’язувати задачі технічної діагностики.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Зміст навчального модуля: 
Властивості об’єкта. Відмови об’єктів. Пошкодження та несправності, причини їх виникнення. Технічний стан електрообладнання. Огляди, температурний контроль і випробування електрообладнання. Випробування ізоляції. Профілактичні випробування ізоляції електрообладнання. Контроль стану ізоляції електрообладнання під робочою напругою. Технічна діагностика. Мета та задачі діагностування об’єкта. Системи діагностування. Засоби, алгоритми та об’єкти діагностування. Загальні засади розроблення систем діагностування. Діагностика та випробування силових трансформаторів, автотрансформаторів і шунтових реакторів. Характерні пошкодження та несправності силових трансформаторів. Випробування трансформаторів та високовольтних вводів. Діагностика трансформаторів. Діагностика та випробування комутаційних апаратів. Випробування та діагностика вимикачів (оливних, повітряних, елегазових, вакуумних). Випробування роз’єднувачів, короткозамикачів, відділювачів. Діагностика та випробування електрообладнання розподільних пристроїв. Випробування вимірювальних трансформаторів, комплектних розподільних пристроїв, збірних шин. Діагностика та випробування повітряних і кабельних ліній електропередач.
Рекомендована література: 
 1. Експлуатація електроустановок: Навч. посібник/ Г.Г.Півняк, А.В. Журахівський, Г.А.Кігель, Б.М.Кінаш, А.Я.Рибалко, Ф.П.Шкрабець, З.М.Бахор: За ред. академіка НАН України Г.Г. Півняка. — Дніпропетровськ: Національний гірничий університет, 2005. — 445 с.
 2. Грудинский П.Г., Мандрыкин С.А., Улицкий М.С. Техническая эксплуатация основного электрооборудования станций и подстанций. Под ред. П.И.Устинова. — М.: Энергия, 1974. — 575 с.
 3. ГКД 34.20.302-2002 Норми випробування електрообладнання.
 4. ГДК 34.20.507-2003 Технічна експлуатація електричних станцій і мереж. Правила.
Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні заняття, практичні заняття, виконання індивідуальних завдань (розрахунково-графічних робіт — РГР), самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
екзамен за результатами поточного контролю (ПК) та екзаменаційного контролю (ЕК):
 • поточний контроль — 30%, у т.ч. письмові звіти з лабораторних робіт — 14%, тематичний контроль знань — 6%, письмовий звіт з індивідуального завдання (РГР) — 10%;
 • екзаменаційний контроль — 70%, у тому числі письмова компонента — 65%, усна компонента — 5%
Мова навчання: 
українська