Діагностика та експертиза в митній діяльності

Код модуля: 
ЗМД_8028_С01
Тип модуля: 
вибірковий
Семестр: 
Другий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 120 (кредитів ЄКТС — 4); аудиторні години — 64 ( лекції — 32, практ. — 32)
Лектори: 
к.е.н., доц. Мукан О.В.
Результати навчання: 
 • знати: основні категорії та поняття діагностики та експертизи в митній діяльності, повноваження та спеціалізацію суб’єктів митної експертизи; технологію проведення різних видів митної експертизи; методи здійснення митної експертизи; нормативно-правову базу, котра регулює здійснення митної діагностики та експертизи в Україні та у країні контрагента тощо;
 • уміти: визначити код товару згідно Товарної номенклатури ЗЕД; підготувати та оформити документи на проведення різноманітних видів експертиз; аналізувати нормативно-правову базу, котра регулює процедуру митної діагностики та експертизи в Україні та у країні контрагента; ідентифікувати нормативи відбору проб і зразків товарів для проведення досліджень (аналізу, експертизи) експертними підрозділами Центрального митного управління лабораторних досліджень та експертної роботи, іншими державними органами нетарифного регулювання митної діяльності тощо.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
пререквізит:
 • Зовнішньоекономічна діяльність підприємства
 • Митна справа та міжнародні страхові послуги
 • Управління митною діяльністю
кореквізит:
 • Документально-інформаційне забезпечення митної діяльності
Зміст навчального модуля: 
Мета, предмет, об’єкт та основні завдання вивчення дисципліни. Сутність і роль діагностики та експертизи. Зміст, види, форми, об’єкти, предмети, технічні засоби митної експертизи. Суб’єкти митної діагностики та експертизи. Санітарно-токсикологічна, фіто-санітарна, ветеринарна, екологічна, гемологічна експертизи. Технологія відбору проб і зразків товарів для проведення експертизи митними лабораторіями.
Рекомендована література: 
 1. Діагностика та експертиза в митній діяльності: конспект лекцій для студентів спеціальності 8.03060104 «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» спеціалізації 0200 «Управління митною діяльністю» / [О.Є. Кузьмін, О.Г. Мельник, О.В. Мукан, В.Й. Жежуха, О.Ю. Григор’єв]. — Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка» (кафедра ММП). — 57 с.
 2. Товароведение и экспертиза в таможенном деле: Учебник (+CD). В 4-х т. /С. Н. Гамидуллаев, С. П. Николаева, Т. А. Захаренко, В. Н. Симонова. —СПб.: Троицкий мост, 2011.
 3. Таможенный контроль: на пути к международным стандартам: Монография — А.В.Полищук, П.В.Пашко, Е.Б.Самсонов, С.Н.Семка, В.В.Ченцов. — Одесса: «ПЛАСКЕ» ЗАО, 2009. — 476 с., ил.
 4. Митне регулювання: [навч. посіб.] / В.М. Голомозий, Л.А. Панкова, О.Ю. Григор’єв, А.О. Босак, Н.Л. Калиновська, В.Г. Саяпіна. — Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2004. — 240 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • поточний контроль (20%): самостійні роботи, практичні роботи, усне опитування
 • підсумковий контроль (80%, іспит): тестування (60%), усна відповідь (20%)
Мова навчання: 
українська