Діагностика адміністрування та результативності бізнесу (Курсова робота)

Код модуля: 
ММП_8
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Перший
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 60 (кредитів ЄКТС — 2)
Лектори: 
к.е.н., доц. Найчук-Хрущ М.Б.
Результати навчання: 
в результаті написання курсового проекту студент повинен:
 • закріпити особливості та закономірності адміністрування суб’єктів бізнесу у ІТ-сфері та особливості застосування методів діагностики ефективності даних суб’єктів,
вміти:
 • визначити особливості функціонування конкретного сегменту ІТ-ринку, оцінити потенційні можливості формування суб’єктів господарювання у даному сегменті, визначати необхідні управлінські дії щодо формування даних суб’єктів, планувати фінансову результативність підприємства у певному періоді;
 • розробляти дієві заходи у напрямку підвищення рівня прибутковості діяльності підприємства ІТ-галузі та результативності його діяльності.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне, самостійна робота
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
пререквізит:
 • менеджмент,
 • економіка підприємства
кореквізит:
 • управління інвестуванням та венчурним бізнесом в ІТ-галузі
Зміст навчального модуля: 
Зміст курсової роботи розкривається у розділах:
 1. Оцінювання ринку ІТ-продукції та вибір конкретного сегменту (на засадах індивідуальних завдань)
 2. Формування мети, цілей та основних завдань суб’єкта бізнесу (підприємства) на обраному сегменті
 3. Характеристика підприємства (структура, види діяльності, продукція, споживачі, конкуренти)
 4. Формування кошторису витрат на реалізацію конкретного бізнес-проекту (на засадах індивідуальних завдань)
 5. Оцінювання ефективності проекту
 6. Оцінювання результативності функціонування підприємства загалом
Рекомендована література: 
 1. Васильців Т. Г. Економіка малого підприємства : навч. посіб. / Т. Г. Васильців, О. І. Іляш, Н. Г. Міценко ; за ред. д-ра екон. наук Т. Г. Васильціва. — К. : Знання, 2013. — 446 с.
 2. Інформаційні системи і технології на підприємствах: Підручник. Затверджено МОН / Плескач В.Л., Затонацька Т.Г. — К., 2011. — 718 с
 3. Скибінська З. М. Економіка та організація виробництва: Навч. посіб. / З. М. Скибінська, Т. Т. Гринів. — К. : Знання, 2012. — 299 с.
 4. Фінанси: Підручник. — 2-ге вид., перероб. і доп. Затверджено МОН / За ред. С.І. Юрія, В.М. Федосова. Вид-во «Знання» — К., 2012. — 687 c.
Форми та методи навчання: 
самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
виконання курсової роботи (100%)
Мова навчання: 
українська
Спеціалізація: 
Бізнес-адміністрування ІТ-підприємств