Діагностика технічного стану конструктивнихК елементів доріг

Тип модуля: 
вибірковий
Семестр: 
Перший
Обсяг модуля: 
Загальна кількість — 60 год., лекції — 32 год., 2 кредити ECTS.
Лектори: 
д. т. н., професор Солодкий С. Й.
Результати навчання: 
Формування необхідних знань з діагностики та оцінювання транспортно-експлуатаційних властивостей автодоріг та аеродромів; технічної інвентаризації, паспортизації та відео паспортизації автодоріг.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне, дистанційне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
  • «Вишукування та проектування автомобільних доріг»,
  • «Дорожні та аеродромні покриття»,
  • «Технологія будівництва автомобільних доріг та аеродромів»,
  • «Експлуатація автомобільних доріг».
Зміст навчального модуля: 
Групи показників, що характеризують транспортно-експлуатаційний стан дороги (вулиці). Визначення транспортно-експлуатаційних показників дорожніх покриттів; методи і засоби. Технічний облік, інвентаризація, паспортизація і відео паспортизація автодоріг. Ходові дорожньо-вимірювальні лабораторії. Особливості діагностування ТЕП аеродромних покриттів.
Рекомендована література: 
  1. Дмитриев Н. Н. Основы контроля и диагностики аэродромных покрытий. — К.:УТУ, 1998. — 240 с.
  2. Дмитриев Н. Н., Деркачев О. Б., Канарчук В. Е., Желнов Г. Н. Аппаратура неразрушающего теплового контроля материалов и покрытий. Инф. сб. «Вклад науки в повышение надежности и долговечности машин и сооружений». — К: «Наукова думка», 1989. — с. 38-40.
  3. ГСТУ 218.02070915-102-2003. Автомобільні дороги. Визначення транспортно-експлуатаційних показників дорожніх покриттів. Методи та засоби.
Форми та методи навчання: 
лекції, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
  • Поточний контроль — 20 балів.
  • Семестровий контроль проводиться у формі письмового екзамену — 80 балів. Максимальна сумарна оцінка — 100 балів.
Мова навчання: 
українська, російська