Діагностика та дефектоскопія матеріалів та виробів

Код модуля: 
ІМПФ_6014_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Сьомий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 90 год (кредитів ЄКТС — 3 ) аудиторні години — 32 год (лекції- 16 год , лабор. — 16 год)
Лектори: 
доктор фіз.-мат. наук, професор Прохоренко Віктор Якович
Результати навчання: 
У результаті вивчення модуля студент повинен:
  • знати дефекти виробництва та експлуатації матеріалів; системи показників якості продукції; засоби контролю якості виробів; фізичні основи та області застосування різних методів у дефектоскопії та діагностиці.
  • уміти проводити дефектоскопію виробів радіаційними, акустичними, магнітними та іншими методами; встановлювати види дефектів та ступінь їх небезпечності; оцінювати якість виробів та їх експлуатаційну надійність
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
  • пререквізит: фізика, термічна обробка металів, обробка металів тиском, ливарне виробництво.
  • кореквізит: основи наукових досліджень; експертні дослідження виробів; фізичні властивості та методи дослідження металів
Зміст навчального модуля: 
Загальні питання контролю якості та організація служб. Дефекти утворення у процесах виготовлення та при експлуатації продукції. Руйнівні та неруйнівні види контролю. Візуальний контроль та оптичні методи дефектоскопії. Пасивний та активний тепловий контроль. Радіаційний та радіохвильовий (НВЧ) контроль. Електричний термоелектричний та вихорострумовий контроль. Магнітопорошковий, магнітографічний та ферозондовий методи. Капілярна дефектоскопія. Ультразвукова дефектоскопія : фізичні основи методів та сучасна апаратура. Метод акустичної емісії : застосування для контролю процесів втоми конструкційних матеріалів циклічно навантажуваних будівельних конструкцій
Рекомендована література: 
  1. Єрмолов И.Н., Останин Ю.Я. Методы и средства неразрушающего контроля качества. — М.: Высшая школа 1988. — 368с.
  2. Белокур И.П., Коваленко В.А. Дефектоскопия материалов и изделий. -К: Техника, 1989. −192с.
  3. Методичні вказівки до лабораторних робіт з діагностики та дефектоскопії
Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
  • Поточний контроль (20%): письмові звіти з лабораторних робіт, усне опитування
  • Підсумковий контроль (80 %) контрольний захід : залік.
Мова навчання: 
українська