Діагностика комп’ютерниx систем

Код модуля: 
ЕОМ_6044_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Сьомий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 81 (кредитів ЄКТС — 2.25), аудиторні години — 48 (лекції — 32, лабор. — 16)
Лектори: 
к.т.н., доц.. Квурт Леонід Семенович
Результати навчання: 
У результаті вивчення модуля студент повинен:
 • набути теоретичних та практичних знань з основ забезпечення надійної роботи обчислювальних засобів, ознайомитись з особливостями застосування методів контролю, тестування та діагностики пристроїв ЕОМ, з організацією експлуатаційного обслуговування обчислюваних засобів;
 • уміти використовувати набуті знання при розробці та використанні обчислювальних засобів.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
 • пререквізити:Архітектура комп’ютерів,
 • кореквізити: Периферійні пристрої
Зміст навчального модуля: 
Основні поняття теорії обслуговування та діагностування комп ютерів, експлуатаційні характеристики комп’ютера, характеристики дефектів та несправностей обчислювальниx засобів на етапаx проектування, виробництва та експлуатації, xарактерні ознаки несправностей, використання спеціальних кодів для контролю функціонування обчислювальних засобів, методи тестування та діагностування ОЗ, особливості діагностування персональних комп’ютерів.
Рекомендована література: 
 1. Каган Б.М., Мкртумян И.Б. Основы эксплуатации ЭВМ. Учебное пособие для втузов.- М .: Энергоатомиздат, 1988. — 432с.
 2. Орлов И.А., Корнюшко В.Ф., Бурляев В.В. Эксплуатация и ремонт ЭВМ, организация работы вычислительного центра. Учебник .-М.: Энергоатомиадат, 1989. — 400с.
 3. Степаненко О.С. Техническое обслуживание и ремонт IBM PC.-К.: фирма «Диалектика», 1994, — 192с.
 4. Марголис А . Поиск и устранение неисправностей в персональных компьютерах.-К.:фирма «Диалектика», 1994. — 368с.
 5. Локазюк В.М., Савченко Ю.Г. Надійність, контроль, діагностика і модернізація ПК: Посібник.-К.: Видавничий «Академія», 2004. — 376 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль(40%): письмові звіти з лабораторних робіт, усне опитування, розрахункова робота
 • Підсумковий контроль (60%, контрольний захід, залік).
Мова навчання: 
українська
Спеціалізація: 
Комп’ютерні системи та мережі