Діагностика комп’ютерних засобів

Код модуля: 
СКС_6005_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Сьомий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 81 (кредитів ЄКТС — 2,25) аудиторні години — 48 (лекції — 32, лабор. — 16)
Лектори: 
к.ф.-м.н., Клим Галина Іванівна
Результати навчання: 
У результаті вивчення модуля студент повинен:
  • знати класифікацію основних методів діагностики комп’ютерних засобів; методику та послідовність дій у визначенні та локалізації несправних елементів;
  • вміти спланувати та провести експеримент з перевірки функціонування схеми, блоку, пристрою, системи чи комплексу засобів; локалізувати несправність у засобах та відновити працездатність комп’ютерної техніки.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
  • пререквізит: Технології програмування
  • кореквізити: Організація та функціонування комп’ютерів.
Зміст навчального модуля: 
Теорія обслуговування та діагностики комп’ютерів. Показники діагностики. Дефекти та несправності обчислювальних засобів. Методи тестування та діагностування обчислювальних засобів. Кільцеве тестування. Діагностування роботи персональних комп’ютерів.
Рекомендована література: 
  1. Локазюк В.М. Савченко Ю.Г. Надійність, контроль, діагностика, обслуговування і модернізація ПК. — К.: «Академія», 2004. — 376 с.
  2. Платонов Ю.М., Уткин Ю.Г. Диагностика зависания и несправностей компьютера. Ростов-на-Дону, «Феникс», 2001. — 320 с.
  3. Каган В.М. Мкртумян И.Б. Основы эксплуатации ЭВМ. Учебное пособие для втузов. — М.: Энегроиздат, 1988. — 432 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
  • Поточний контроль (40%): письмові звіти з лабораторних робіт, усне опитування, контрольна робота
  • Підсумковий контроль (60 %, диференційований залік): тестування (30%), письмово-усна форма (30%)
Мова навчання: 
українська
Спеціалізація: 
Спеціалізовані комп’ютерні системи