Деталі машин, частина 2

Код модуля: 
ДМ_6004_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
П'ятий
Обсяг модуля: 
Загальна кількість годин — 105 (кредитів ЄКТС −3,5 ); аудиторні заняття — 64 (лекції — 32, лабораторні роботи — 16, практичні заняття −16)
Лектори: 
д.т.н., проф. Малащенко Володимир Олександрович
Результати навчання: 
  • знати методи, норми та алгоритм розрахунків і проектування елементів загального призначення у робочих машинах, що забезпечують їхню роботоздатність в експлуатаційних умовах;
  • уміти самостійно формулювати інженерну задачу, скласти розрахункову схему, призначати матеріали для виготовлення деталей, визначати розміри деталей за критеріями роботоздатності.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне, самостійне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
пререквізити: Деталі машин, частина 1.
Зміст навчального модуля: 
Муфти приводів, редуктори та інші елементи приводів, спеціальні передачі (планетарні та хвильові) та деталі машин.
Рекомендована література: 
  1. Павлище В.Т. Основи конструювання та розрахунок деталей машин: Підручник. — Львів: Афіша, 2003. — 557 с.
  2. Заблонський К.І. Деталі машин. Підручник. — К,: Вища школа, 1999. — 404 с.
  3. Малащенко В.О. Муфти приводів. Конструкції та приклади розрахунків. Навч. посіб. — Львів : НУ «Львівська політехніка», 2006. — 196 с., 2009. — 208 с.
  4. Малащенко В.О., Павлище В.Т. Деталі машин. Збірник завдань та прикладів розрахунків : Навч. посіб. — Львів : Новий світ — 2000, 2008 — 136 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні і практичні заняття, самостійна робота.
Методи і критерії оцінювання: 
  • Поточний контроль (40%): контрольні роботи, усне опитування.
  • Підсумковий контроль (60%, іспит): тестування (40%), розв’язування задач (20%).
Мова навчання: 
українська