Дешифрування та цифрова обробка зображень

Код модуля: 
ФГІ_6012_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Сьомий
Обсяг модуля: 
Тривалість навчання становить 16 тижнів. Всього аудиторних — 64 год., лекційних занять — 32 год., лабораторні заняття — 32 год. Самостійна робота — 71 год.
Лектори: 
 • к. т. н., доцент Тумська О. В.,
 • ст. викладач Грицьків Н. З.
Результати навчання: 
Вивчення методів отримання кількісної та якісної інформації про об’єкти та явища земної поверхні, що на них відобразились, необхідної для топографічного картографування країни, інвентаризації земель та природних ресурсів, а також для розв’язання різноманітних відомчих задач та охорони навколишнього середовища. Внаслідок вивчення цього змістового модуля студент повинен:
 • засвоїти види, методи та способи дешифрування аерофотознімків; класифікацію об’єктів дешифрування; фотографічні та фотограмметричні властивості знімків; ознаки дешифрування об’єктів і їх фотографічних зображень; технічні засоби для виконання дешифрування; методику візуального та автоматизованих способів дешифрування аерофотознімків.
 • вміти візуально за допомогою технічних засобів отримувати кількісні та якісні характеристики об’єктів за дешифрувальними та метричними ознаками їх фотографічних зображень; графічно у вигляді умовних позначень зображувати результати дешифрування на знімках та використовувати їх при складанні топографічних і тематичних карт.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
Основи фотограмметрії і дистанційного зондування: теорія поодинокого знімка, теоретичні основи стереофотограмметрії.
Зміст навчального модуля: 
Фізіологічні та аерофотографічні основи дешифрування. Аерофотографічні основи дешифрування. Географічні основи дешифрування. Топографічне дешифрування. Тематичне дешифрування. Дешифрування нефотографічних зображень. Модель цифрового зображення. Перетворення зображення. Методи поліпшення зображень. Методи згладжування зображень. Методи підсилення різкості зображень. Методи відновлення зображень. Опрацювання кольорових зображень. Сегментація зображень.
Рекомендована література: 
 1. Аковецкий В. И. Дешифрирование снимков. М., Недра, 1983, 374 с.
 2. Живичин А. М., Соколов В. С. Дешифрирование фотографических изображений. М., Недра, 1980.
 3. Лабутина И. А. Дешифрирование аэрокосмических снимков. Учебное пособие., Аспект-Пресс, 2004, 184 с.
 4. Гонсалес Р., Вудс Р. Цифровая обработка изображений. М., Изд-во «Техносфера», 2005. — 1072 с.
 5. Шлихт Г. Ю. Цифровая обработка цветных изображений. — М., Изд-во ЭКОМ, 1997. — 336 с.
 6. Тайц А. А., Тайц А. М., Петров М. Н. Эффективная работа: Photoshop 7. — СПб.: Питер, 2004. — 765 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні заняття
Методи і критерії оцінювання: 
 • Оцінювання студентів — у формі іспиту.
 • Сумарна оцінка з теоретичного і практичного курсу — 100 балів.
Мова навчання: 
українська