Державний екзамен

Код модуля: 
ЕПІ_6024_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Восьмий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 45 год. (кредитів ЄКТС — 1,5)
Лектори: 
Голова ДЕК — затверджується наказом по НУ"Львівська політехніка"
Результати навчання: 
Державна атестація студента здійснюється державною екзаменаційною комісією після закінчення навчання на певному освітньо-кваліфікаційному рівні
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
самостійно-консультативне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
пререквізит:позитивна атестація дисциплін VIІІ семестру та звіту з виробничо-економічної практики
Зміст навчального модуля: 
Завдання державного екзамену складаються з теоретичних та практичних питань з таких дисциплін: «Економіка підприємства», «Інвестування», «Організація виробництва», «Економіка та організація інноваційної діяльності», «Потенціал підприємства», «Проектний аналіз».
Рекомендована література: 
 1. Економіка підприємства: Підручник / За ред. С.Ф.Покропивного. — К.: КНЕУ, 2001.
 2. Економіка та організація виробництва. Підручник / За ред. В.Г. Герасимчука, А.Е.Розенплентера. — Київ: «Знання», 2007.
 3. Скворцов І.Б. Ефективність інвестиційного процесу: методологія, методи і практика: Монографія. — Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2003. — 312 с.
 4. Ліпич Л.Г., Морозов В.О., Московчук А.Т. Організація виробництва. Мін. Освіти і науки України як навч. Посібник — Луцьк: Ред. Видав. Відділ ЛДТУ, 2002. — 256.:табл., рис.
 5. Козик В.В., Гавриляк А.С. Організація виробництва. Навчальний посібник. — Серія «Дистанційне навчання» № 29. Львів: Видавництво НУ «Львівська політехніка», 2005.- 160с.
 6. Покропивний С.Ф, Новак А.П. Ефективність інноваційно-інвестиційної діяльності. -К.,1998.
 7. Добикіна О.К. та ін. Потенціал підприємства: формування та оцінка. Навчальний посібник. — К: Центр учбової літератури, 2007. — 208 с.
 8. Федонін О.С., Рєпіна І.М., Олексюк О.І. Потенціал підприємства: формування та оцінка. Навч. посіб. 2-е вид. перероб. і доп. — Київ: КНЕУ, 2007. −316с.
 9. Краснокутська Н.С. Потенціал підприємства: формування та оцінка. Навч. посіб. — Київ: Центр навчальної літератури , 2005. −316с. . Проектний аналіз. Відповід. Редактор Москві С.О. — Київ: «Лібра», 1998.
Форми та методи навчання: 
форми – денна, заочна, екстернат, методи – лекції, практичні заняття, самостійна робота, консультації
Методи і критерії оцінювання: 
Завдання складається із тестових питань, задачі та усної компоненти.
 • Загальна кількість балів — 100:
 • тестові питання — 50 балів;
 • задача — 40 балів;
 • усна компонента 10 балів.
Мова навчання: 
українська