Державний екзамен

Код модуля: 
ТТЕС_6015_C01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Восьмий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 45, самостійна робота — 45 год.
Лектори: 
заступник генерального директора «Львівтрансгаз» Казнох Ігор Миколайович; Члени ДЕК: Мисак Йосиф Степанович – д.т.н., проф., зав. кафедри ТТЕС; Івасик Ярослав Федорович – к.т.н., доцент кафедри ТТЕС; Тимофєєв Ігор Леонідович – к.т.н., доцент кафедри ТТЕС; Кузик Мирон Петрович – к.ф-м.н, доцент кафедри ТТЕС; Кіт Юрій Володимирович – к.т.н, доцент, зав. кафедри ОП. Представник кафедри МЛ.
Результати навчання: 
У результаті вивчення модуля студент повинен: знати: теоретичні положення з тепломасообміну; технічної термодинаміки; помпи, вентилятори, компресори; теплові та атомні електростанції та установки; турбіни теплових та атомних електростанцій; паливо, топки та котельні установки ТЕС; уміти: застосовувати набуті навички до виконання завдань першого рівня складності (тести на розрізнення, розпізнавання, класифікацію), а також другого рівня складності (тести на основі репродуктивної діяльності)
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
самостійне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
пререквізити:
 • Тепломасообмін.
 • Технічна термодинаміка.
 • Помпи, вентилятори, компресори.
 • Теплові та атомні електростанції та установки.
 • Турбіни теплових та атомних електростанцій.
 • Паливо, топки та котельні установки ТЕС.
кореквізити:
 • Виконання бакалаврської роботи
Зміст навчального модуля: 
Тепломасообмін. Технічна термодинаміка. Помпи, вентилятори, компресори. Теплові та атомні електростанції та установки. Турбіни теплових та атомних електростанцій Паливо, топки та котельні установки ТЕС.
Рекомендована література: 
 1. Лабай В.И. Тепломасообмін. — Л.: Тріада плюс, 1998. — 495 с.
 2. Исаченко В. П.; Осипова В.А.; Сукомел А.С. Теплопередача. 4-е издание. М.: Энергия, 1981. — 416с.
 3. Теория тепломасообмена / под. ред. А.И. Леонтьева/ М.: Высшая школа, 1979. — 495с.
 4. Константанів С.М. Технічна термодинаміка, — К.: Політехніка, 2001. — 368с.
 5. Алабовский А.Н., Недужий И.А. Техническая термодинамика, К.: 1989. — 250 с.
 6. Технічна термодинаміка. Ч. І: Навч. посібник /М.М. Чепурний, С.Й. Ткаченко. — Вінниця; ВДТУ, 1997. — 109с.
 7. Технічна термодинаміка. Ч. ІІ: Навч. посібник /М.М. Чепурний, С.Й. Ткаченко. — Вінниця; ВДТУ, 1997. — 119с.
 8. Мандрус В.І. Гідравлічні та аеродинамічні машини (насоси, вентилятори, газодувки, компресори). -Львів. Магнолія плюс. −2005. —340с.
 9. Черкасский В.М. Насосы, вентиляторы, компресоры. М.: Энергоатомиздат. 1990г. — 416с.
 10. Шерстюк А.Н. Насосы, вентиляторы, компресоры. М.: Высшая школа. 1989г.-344с.
 11. В.Я. Рыжкин. Тепловые электрические станции. Энергоатомиздат, М., 1987.
 12. Й.С. Мисак, Я.Ф. Івасик, П.О. Гут, Н.М. Лашковська. Об’єкти теплових електричних станцій. Режими роботи та експлуатації. — Львів: НУ «Львівська політехніка», 2007. — 256 с.
 13. В.Я. Гиршфильд, Морозов Г.Н. Тепловые электрические станции. Энергоиздат. М., 1982.
 14. П.І. Янко, Й.С. Мисак. Режими експлуатації енергетичних котлів. — Львів: Українські технології, 2004, — 272 с.
 15. Паровые и газовые турбины. Под ред. М.А. Костюка, В.В. Фролова, — М.: Электроатомиздат, 1985, — 352 с.
 16. Е.И. Бененсон, Л.С. Йоффе. Теплофикационные паровые турбины. — М.: Энергия, 1976.
 17. Коновалов С.В. Експлуатація котлів. Вінниця: ПП Балюк, 2007. — 216с.
 18. Івасик Я. Технології попередження забруднення довкілля. /Матеріали до курсу «Режими роботи ТЕС і АЕС»/. Львів, 1997. — 102с.
 19. Мисак Й.С., Гнатишин Я.М., Івасик Я.Ф. Паливні пристрої для спалювання низькосортнихз палив. — Львів — Львівська політехніка, — 2002. — 136с.
 20. Резников М.И., Липов О.М. Паровые котлы тепловых електростанций: учебник для вузов. — М.: Энергоиздат, 1981. — 240с.
 21. Ордатский А.А., Дашкиев О.Г., Перков В.Г. Парогенераторы сверхкритического давления: учебное пособие для вузов. — Киев: Вища школа, 1980. — 280с.
 22. Сидельковский Л.Н., Юренев В.Н. Котельные установки промышленных предприятий.-М.: Энергоатомиздат, 1988. — 528с.
Форми та методи навчання: 
форми: денна, заочна, екстернат; методи: самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
підсумковий контроль (100%, тестування)
Мова навчання: 
українська